Tag Archives: yoga

Rent guld

gold_in_hand

English version
Ett av de riktiga guldkornen jag hittade på min jakt efter guld var ett inslag i programmet Kobra på svenska SVT om etiskt guld. Det är lätt att se på guld som något rent och jungfruligt men det är långt ifrån sanningen.

Titti Bjernér
Den svenska smyckedesignern Titti Bjernér med företaget Ekoguld och butiken Tiny Masters i Stockholm har sedan utbildningstiden ställt utmanande frågor om råvaran och ofta mött både okunskap och motstånd. På sin resa med guldet har hon sedan 2005 valt att jobba med etiskt guld. Den kompromisslösheten och ihärdigheten har belönat henne. Under 2012 lanserade Fairtrade Sverige certifiering för guldsmeder. Titti är den första och enda certifierade Fairtrade guldsmeden i Sverige!

I traditionellt småskaliga och illegala gruvor utan certifiering utvinns guldet med hjälp av starka kemikalier som cyanid och kvicksilver. De starka kemikalierna används för att effektivisera utvinningen av guldkornen ur marken vars ekosystem rubbas. De som jobbar är ofta väldigt unga och varken skyddsdräkter eller masker används. Guldutvinningen leder ofta till kvicksilverförgiftning med nervskador på både vuxna, barn och foster då reningen ofta görs i hemmiljön.

De gruvor som för dagsläget finns med bland Tittis producenter är gruvor i Bolivia och Peru – Cotapata coop i Bolivia och Sotrami i Peru – som har en miljövänlig hantering och rättvisa arbetsförhållanden. Det etiska guldet är dyrare i inköp och råvaran levereras i form av korn vilket är mer tidskrävande att bearbeta.

Gold MeltingEfterfrågan har ökat stadigt trots att slutprodukten är ca 30% dyrare än oetiskt guld. Som kund hos Ekoguld finns också möjligheten att låta bearbeta återvunnet guld om det alternativet känns bättre. Den bearbetningen är också möjlig att, som här, få dokumenterad på bild.

Gold RingJag säger wow, modigt att bryta ny mark och stå för en produkt med både inre och yttre skönhet! Ett mod som också innebär att utsättas för hård kritik och stå stadigt då det blåser. Det engagemanget vill jag se mer av i smyckebranschen och modebranschen över huvud taget. Tänk om en skälig del av hela världens lyxkonsumtion av guld går tillbaka till naturen som så frikostigt delar med sig av sina mest fantastiska och värdefulla gåvor. Även ett litet steg är ett steg i rätt riktning. Vilket blir ditt nästa steg?

Citat av Titti Bjernér hämtat från TV-programmet Kobra om användningen av oetiskt guld:

~ · ~
”När man tänker sig att
väldigt mycket av guld som vi använder går till
vigselringar som en symbol för kärlek
så blir det ju ganska motsägelsefullt…
Det känns inte helt rent.”
~ · ~

Pure Gold

gold_in_hand

One of the real gems I found in my gold prospecting was a feature in the Swedish program Kobra on Swedish television station SVT about ethical gold. Gold is easily taken as pure and virgin although this is not the truth.

Titti BjernérQuestions about the raw gold has since education been a part of the path that the Swedish Jewelry Designer Titti Bjernér at Ekoguld with the shop Tiny Masters in Stockholm, has travelled. Often met by both ignorance and resistance. On her journey with the gold she has since 2005 chosen to use ethic gold. Not to compromise and be persistent has been well awarded. During 2012 Fairtrade Sweden launched certification for Jewelers and Titti is the first one and only Fairtrade certificated Jeweller in Sweden!

In traditionally smallscale, illegal and non-fairtrade mining the gold is extracted with strong chemicals like cyanid and mercury. The strong chemicals are used to extract gold grains from soil more efficiently. In return the ecosystem is disturbed. The workers are often young and there is no use of masks or protective clothing. Gold extraction often leads to mercury poisoning with nerve damage to both adults, children and fetuses when treatment is often done in the home.

Producers among the ones Ekoguld uses at the time are Cotapata coop in Bolivia and Sotrami in Peru which have a more environmentally friendly treatment and with fair working conditions. The ethical gold is more expensive and is delivered as gold grains which takes more time and effort to process. The demand has increased steadily although it makes the final product about 30% more expensive.

Gold MeltingFor the customer there is always the alternative at Ekoguld to use recycled gold if that is more convenient and it is also possible to get a photo documentation of the process.

Gold RingWow, isn´t that brave to break new ground and dedicate oneself to something with both internal and external beauty! A braveness that sometimes also means being exposed to harsh criticism and to stand strong when the wind blows. That is a kind of engagement one would like to see more often in the jewelry and fashion industry as a whole. What if a reasonable share of the luxury consuming of gold went back to nature? A nature that so willingly shares her most delicate and valuable gifts. Even a tiny step is a step towards a better future. Which is your next step?

A quote by Titti från the TV program Kobra about the use of non-ethic gold:

~ · ~
”When you think of how much of the gold
we use to produce wedding rings as a symbol of love…
then it becomes pretty contradictory…
It does not feel completely pure.”
~ · ~

Are you a rebel?

Void
Has it occured to you we are in the progress of a revolution? Numbers of people experiencing big changes in their lives? Momentous events in various large scale that signals our entry to a new era? It´s been specifically obvious recent years growing from personal seeking to becoming a powerful collective and global movement. A time current.

Fleur de LysThe french lily showed up one day in december of 2012 – La fleur-de-lys. A white (here a black graphic version) stylized lily with roots from from the East and the Byzantine Empire. Later on a heraldic symbol used on shields by Louis VII. In the Christian tradition associated with the holy trinity – the father, son and holy spirit and with Mary. A symbol of virginity that lost its virginity through abuse of power in the former kingdom of France. Replaced after the French Revolution by the Tricolor but still a strong symbol of power and purity.

Words like governance, rebellion and purity seems adequate in this context. I feel strongly this revolution is manifesting in our new common reality. In your reality, as you perceive it now. With soul and heart as only weapons. The new era is here – whatever you choose to call it. The New Age, The Golden Age or The time of Now. Beyond belief systems and boundaries.

It´s a friendly kind of revolution thanks to the revolution of yoga and mindfulness. Teaching us to discover new depths soul- and bodywise. Giving us the strength and open minds to receive in clarity. The food revolution – open minds and bodies longing for clean and pure food in harmony with nature. Food as our new medicine. The sexual revolution and tantra deepening our awareness and opens doors to enclosed spaces. The revolution of the heart.

This new open mind dares to question old structures and no areas are left untouched. Politics, economy, global resources… The global cleansing is flowing from the only source. Our own Mother Nature. The female energy needs to be balanced worldwide and SHE leads us. The intuitive feminine energy knowing what is right and shows the way to creative life force. As can be shaped in many ways. Through inward listening and resting in her we let the antithesis, the masculine energy be in it´s power. In every man and woman, in solitude and togetherness. Both energies in balance, yin and yang, earth and heaven.

A digitally overloaded mind, due to the copyright revolution and digital revolution, looking for it´s opposite. Finding it in the Void – from beyond overloaded to open and receiving. Where it can rest with ease from anxiety and copying. The authentic expression.

Right now we´re rocked into this epmty space – by the void itself! So gently rocked into this peace, to the core, mine and yours. In this new space where we can find completely new pathways created by ourselves. Our newborn and opened minds are sensitive receivers of condensations and rarefactions embodied through perceptions of sound, light and shapes. Both non-physical and physical. My own experience is that only through connecting to the void one gets in touch with natural origin and unity consciousness.

So as we speak, the revolution creates itself right out of the void itself. With YOU as a cocreator.

Vive la (R)Évolution!

Är du en rebell?

Void
English version
Har du tänkt på att det pågår en revolution? Att fler och fler upplever stora förändringar i sina liv? Att omvälvande små och stora händelser i världen tydligt signalerar att vi är på väg in i en ny era? För många med mig har det blivit speciellt tydligt de senaste åren. Efter decennier av sökande i mångtusenåriga läror. Det har vuxit från enskilda individers sökande till en mäktig kollektiv och global rörelse. En strömning i tiden.

Fleur de Lys Den franska liljan visade sig för mig vid flera tillfällen en dag i december 2012 – La fleur-de-lys. En vit (här en svart grafisk version) stiliserad lilja med rötter i orienten och det bysantinska riket. Senare heraldisk symbol använd i vapenmärke för Ludvig VII och därefter Frankrikes vapen. Inom kristendomen även förknippad med treenigheten, fadern, sonen och den helige anden samt med Maria. En oskuldsfull symbol som ”förlorade” oskulden genom maktmissbruk av det tidigare kungadömet. Efter den franska revolutionen ersatt av trikoloren och fortsatt en stark och jungfrulig symbol.

Ord som makt, uppror och renhet känns aktuella i samman­hanget. Jag känner starkt att revolutionen nu mani­fe­steras i vår gemen­samma nya verklighet. I din verklighet, så som du nu uppfattar den. Med själ och hjärta som vapen. Den nya eran är här – vad du än väljer att kalla den. Den nya tidsåldern, Gyllene tidsåldern* eller Den nya tiden. Bortom trossystem och landsgränser.

En fredligt sinnad revolution tack vare Yoga- och mind­ful­ness­revolutionen som lär oss att färdas på djupet i kropp och sinne. Som ger oss ett stärkt och öppet sinne redo att motta ett rent inflöde. Mat­revolutionen – ett öppet sinne och ren kropp som vill ha ren föda utan att belasta jordens resurser. Mat som vår nya medicin. Den sexuella revolutionen och tantra som fördjupar vårt medvetande och öppnar dörrar till slutna rum. Hjärtats revolution.

Det rena öppna sinnet ifrågasätter gamla makt­strukturer och inga områden lämnas orörda. Politik, ekonomi, användandet av globala resurser. Den globala reningen pågår och strömmar ifrån den enda källan. Allas vår Moder Jord. Den kvinnliga energin behöver balanseras i världen och HON leder oss. Den intuitiva feminina energin som vet vad som är rätt och leder oss till skapande livskraft. Som kan gestaltas på många olika vis. Genom att lyssna inåt och vila i henne tillåter vi motpolen, den maskulina energin att vara i sin kraft. I var man och kvinna i ensamhet och tillsammans i tvåsamhet. Båda energierna i balans, yin och yang, jord och himmel.

Ett digital­bombarderat sinne, till följd av rättighets­revolutionen och den digitala revolutionen, längtar efter sin motpol. Tomrums­skapandet – från överfullt till öppet och mottagande. Fritt från ängslan eller kopierings­behov. Ett eget autentiskt uttryck. Just nu vaggas vi in i det tomrummet – av tomrummet självt… Så varsamt in i den friden, till din och min kärna, där det finns utrymme att hitta helt egna vägar som skapas av oss själva. Våra nya öppnare sinnen är känsliga mottagare av förtätningar och förtunningar, genom ljud, ljus, doft, smak och känsel i rumsliga eller ickerumsliga upplevelser. I föreningen mellan sinnenas känslighet och tomrums­energin skapas en fördjupad relation till naturens ursprung och enhets­medvetandet.

Så i detta nu skapas revolutionen av sig själv ur skapelsens inre. Med DIG som medskapare.

Vive la (R)Évolution!

*Jag bestämde mig för att ändra namn från ”Guldåldern” till det mer korrekta ”Gyllene tidsåldern”