Tag Archives: trend

Med smak för guld

PaladoroByzantinsk emaljmålning ”Kristus allsmäktige ” från altartavlan Pala d´Oro i Markuskyrkan i Venedig, Italien.
English version
Du har säkert märkt det. Allt guld som virvlat omkring i vår omgivning de senaste åren. Visuellt påtagligt i modevärlden och inom inredning. Plötsligt fanns det överallt och jag har sett mig själv en liten bit i taget transformeras från silver till guld. Det fanns ett sug efter guldet och en dragningskraft i det svår att motstå. Inga överdrifter, en ekologisk ögonskugga, en bit sidentyg, en ny syn på smycken jag fått av mamma. Allt inom räckhåll.

Gold Necklace Brasilia I en tid då våra ekonomiska värdegrunder och system ifrågasätts, råvarupriser blir hårdvaluta (omdiskuterat) och priset på ädelmetaller stiger kraftigt, känns det spännande att observera hur en guldtrend breder ut sig. Liksom väver ett mönster av solid guldmetall för att motverka/balansera en struktur av sönderfall.
Guldhalsband Brasilia

Slingrande i ornamenterad bysantinsk mönstertradition, mjuka harmoniska former eller platta utskurna mönster med inspiration av symmetriska islamska mönster. Som en grid, en matris som håller ihop en värld som är i rörelse. Slingrande som ormen i paradiset eller kundaliniormen – symbolen för gudomlig livskraft och sexualitet. Ett nytt fundament eller ett stängsel som försöker avgränsa det ena från det andra? Det onda från det goda, det lustfyllda från det återhållsamma? Jag väljer att se det som en påminnelse om ett heligt liv som omfamnar både ljus och mörker. Vår sista oförbrukade guldreserv i oss själva som behöver släppas fram i ljuset, bli en tillgång för varje levande varelse och inte längre leva en undanskymd tillvaro.
Gold Earrings
Jag tänker också på guldet som en historisk maktsymbol och individens längtan efter frihet. Som kan skapas genom att återta symboliken och själv erövra makten. Göra den till var mans/kvinnas ”självklara egendom”. Har stillsamt observerat modevärldens frossande i guld de senaste säsongerna. Med kunglig anknytning genom val av fotomiljöer och accessoarer. Kraften i tanken att föreställa sig hur folket belägrar de kungliga palatsen och draperar sig i gardiner av guldbrokad och smyckar sig med riksregalier och kronjuveler…!!!!
Mycket exklusiva örhängen Örhängen i guld och diamanter från Loree Rodkin.

Yes, we´ll walk in fields of gold!

A Taste of Gold

PaladoroByzantine enamel ”The Almighty Pantokrator Christ” from the altarpiece Pala d´Oro in the Basilica di San Marco in Venice Italy.

You simply must have noticed. All the gold whirling around us recent years. Visually apparent within fashion and interior design. Suddenly all over the place and I have found myself, bit by bit, transforming from silver to gold. There was a craving for and an attraction in gold hard to resist. No exaggeration, an organic eye shadow, a piece of silk, a new vision of jewelry given to me by mom. Everything within reach.

Gold Necklace Brasilia In times when economic values and systems are questioned, commodity prices seems to become hard currency (or at least discussed as such). It´s interesting to see this golden trend spreading all over. Like a huge web of solid gold metal to counter/balance a structure of decomposition.
Golden Necklace Brasilia

Circling in ornamented byzinthian tradition of patterns, soft organic shapes or flat cut patterns inspired by Islamic patterns. Like a horisontal grid, a matrix holding a world in motion. Circling like the serpent in paradise or as the kundalini serpent – the symbol of divine life force and sexuality. A new ground or fence trying to keep one side from the other? The evil from the good, the pleasurable from the restrained? I choose to see it as a reminder of a sacred life embracing the both light and dark. Our last unused gold reserve that need to be brought to light, be an asset to every living being and no longer live a modest life.
Gold Earrings
I am also thinking of gold as a historic symbol of potency and the individuals longing to regain liberty. As can be created through regaining that symbolism and conquer authority. Make it every man and womans ”own property”. Silent observing fashion designers reveling in gold recent seasons. With a royal touch through choice of photo environments and accessories. The powerful thought in imagining how people besiege the royal palaces, drapes themselves in curtains of gold brocade and adorn with regalias and crown jewels…!!!
Very exclusive earrings Golden Earrings from Loree Rodkin.

Yes, we´ll walk in fields of gold!