Tag Archives: raw food

Are you a rebel?

Void
Has it occured to you we are in the progress of a revolution? Numbers of people experiencing big changes in their lives? Momentous events in various large scale that signals our entry to a new era? It´s been specifically obvious recent years growing from personal seeking to becoming a powerful collective and global movement. A time current.

Fleur de LysThe french lily showed up one day in december of 2012 – La fleur-de-lys. A white (here a black graphic version) stylized lily with roots from from the East and the Byzantine Empire. Later on a heraldic symbol used on shields by Louis VII. In the Christian tradition associated with the holy trinity – the father, son and holy spirit and with Mary. A symbol of virginity that lost its virginity through abuse of power in the former kingdom of France. Replaced after the French Revolution by the Tricolor but still a strong symbol of power and purity.

Words like governance, rebellion and purity seems adequate in this context. I feel strongly this revolution is manifesting in our new common reality. In your reality, as you perceive it now. With soul and heart as only weapons. The new era is here – whatever you choose to call it. The New Age, The Golden Age or The time of Now. Beyond belief systems and boundaries.

It´s a friendly kind of revolution thanks to the revolution of yoga and mindfulness. Teaching us to discover new depths soul- and bodywise. Giving us the strength and open minds to receive in clarity. The food revolution – open minds and bodies longing for clean and pure food in harmony with nature. Food as our new medicine. The sexual revolution and tantra deepening our awareness and opens doors to enclosed spaces. The revolution of the heart.

This new open mind dares to question old structures and no areas are left untouched. Politics, economy, global resources… The global cleansing is flowing from the only source. Our own Mother Nature. The female energy needs to be balanced worldwide and SHE leads us. The intuitive feminine energy knowing what is right and shows the way to creative life force. As can be shaped in many ways. Through inward listening and resting in her we let the antithesis, the masculine energy be in it´s power. In every man and woman, in solitude and togetherness. Both energies in balance, yin and yang, earth and heaven.

A digitally overloaded mind, due to the copyright revolution and digital revolution, looking for it´s opposite. Finding it in the Void – from beyond overloaded to open and receiving. Where it can rest with ease from anxiety and copying. The authentic expression.

Right now we´re rocked into this epmty space – by the void itself! So gently rocked into this peace, to the core, mine and yours. In this new space where we can find completely new pathways created by ourselves. Our newborn and opened minds are sensitive receivers of condensations and rarefactions embodied through perceptions of sound, light and shapes. Both non-physical and physical. My own experience is that only through connecting to the void one gets in touch with natural origin and unity consciousness.

So as we speak, the revolution creates itself right out of the void itself. With YOU as a cocreator.

Vive la (R)Évolution!

Är du en rebell?

Void
English version
Har du tänkt på att det pågår en revolution? Att fler och fler upplever stora förändringar i sina liv? Att omvälvande små och stora händelser i världen tydligt signalerar att vi är på väg in i en ny era? För många med mig har det blivit speciellt tydligt de senaste åren. Efter decennier av sökande i mångtusenåriga läror. Det har vuxit från enskilda individers sökande till en mäktig kollektiv och global rörelse. En strömning i tiden.

Fleur de Lys Den franska liljan visade sig för mig vid flera tillfällen en dag i december 2012 – La fleur-de-lys. En vit (här en svart grafisk version) stiliserad lilja med rötter i orienten och det bysantinska riket. Senare heraldisk symbol använd i vapenmärke för Ludvig VII och därefter Frankrikes vapen. Inom kristendomen även förknippad med treenigheten, fadern, sonen och den helige anden samt med Maria. En oskuldsfull symbol som ”förlorade” oskulden genom maktmissbruk av det tidigare kungadömet. Efter den franska revolutionen ersatt av trikoloren och fortsatt en stark och jungfrulig symbol.

Ord som makt, uppror och renhet känns aktuella i samman­hanget. Jag känner starkt att revolutionen nu mani­fe­steras i vår gemen­samma nya verklighet. I din verklighet, så som du nu uppfattar den. Med själ och hjärta som vapen. Den nya eran är här – vad du än väljer att kalla den. Den nya tidsåldern, Gyllene tidsåldern* eller Den nya tiden. Bortom trossystem och landsgränser.

En fredligt sinnad revolution tack vare Yoga- och mind­ful­ness­revolutionen som lär oss att färdas på djupet i kropp och sinne. Som ger oss ett stärkt och öppet sinne redo att motta ett rent inflöde. Mat­revolutionen – ett öppet sinne och ren kropp som vill ha ren föda utan att belasta jordens resurser. Mat som vår nya medicin. Den sexuella revolutionen och tantra som fördjupar vårt medvetande och öppnar dörrar till slutna rum. Hjärtats revolution.

Det rena öppna sinnet ifrågasätter gamla makt­strukturer och inga områden lämnas orörda. Politik, ekonomi, användandet av globala resurser. Den globala reningen pågår och strömmar ifrån den enda källan. Allas vår Moder Jord. Den kvinnliga energin behöver balanseras i världen och HON leder oss. Den intuitiva feminina energin som vet vad som är rätt och leder oss till skapande livskraft. Som kan gestaltas på många olika vis. Genom att lyssna inåt och vila i henne tillåter vi motpolen, den maskulina energin att vara i sin kraft. I var man och kvinna i ensamhet och tillsammans i tvåsamhet. Båda energierna i balans, yin och yang, jord och himmel.

Ett digital­bombarderat sinne, till följd av rättighets­revolutionen och den digitala revolutionen, längtar efter sin motpol. Tomrums­skapandet – från överfullt till öppet och mottagande. Fritt från ängslan eller kopierings­behov. Ett eget autentiskt uttryck. Just nu vaggas vi in i det tomrummet – av tomrummet självt… Så varsamt in i den friden, till din och min kärna, där det finns utrymme att hitta helt egna vägar som skapas av oss själva. Våra nya öppnare sinnen är känsliga mottagare av förtätningar och förtunningar, genom ljud, ljus, doft, smak och känsel i rumsliga eller ickerumsliga upplevelser. I föreningen mellan sinnenas känslighet och tomrums­energin skapas en fördjupad relation till naturens ursprung och enhets­medvetandet.

Så i detta nu skapas revolutionen av sig själv ur skapelsens inre. Med DIG som medskapare.

Vive la (R)Évolution!

*Jag bestämde mig för att ändra namn från ”Guldåldern” till det mer korrekta ”Gyllene tidsåldern”