Tag Archives: fairtrade

Rent guld

gold_in_hand

English version
Ett av de riktiga guldkornen jag hittade på min jakt efter guld var ett inslag i programmet Kobra på svenska SVT om etiskt guld. Det är lätt att se på guld som något rent och jungfruligt men det är långt ifrån sanningen.

Titti Bjernér
Den svenska smyckedesignern Titti Bjernér med företaget Ekoguld och butiken Tiny Masters i Stockholm har sedan utbildningstiden ställt utmanande frågor om råvaran och ofta mött både okunskap och motstånd. På sin resa med guldet har hon sedan 2005 valt att jobba med etiskt guld. Den kompromisslösheten och ihärdigheten har belönat henne. Under 2012 lanserade Fairtrade Sverige certifiering för guldsmeder. Titti är den första och enda certifierade Fairtrade guldsmeden i Sverige!

I traditionellt småskaliga och illegala gruvor utan certifiering utvinns guldet med hjälp av starka kemikalier som cyanid och kvicksilver. De starka kemikalierna används för att effektivisera utvinningen av guldkornen ur marken vars ekosystem rubbas. De som jobbar är ofta väldigt unga och varken skyddsdräkter eller masker används. Guldutvinningen leder ofta till kvicksilverförgiftning med nervskador på både vuxna, barn och foster då reningen ofta görs i hemmiljön.

De gruvor som för dagsläget finns med bland Tittis producenter är gruvor i Bolivia och Peru – Cotapata coop i Bolivia och Sotrami i Peru – som har en miljövänlig hantering och rättvisa arbetsförhållanden. Det etiska guldet är dyrare i inköp och råvaran levereras i form av korn vilket är mer tidskrävande att bearbeta.

Gold MeltingEfterfrågan har ökat stadigt trots att slutprodukten är ca 30% dyrare än oetiskt guld. Som kund hos Ekoguld finns också möjligheten att låta bearbeta återvunnet guld om det alternativet känns bättre. Den bearbetningen är också möjlig att, som här, få dokumenterad på bild.

Gold RingJag säger wow, modigt att bryta ny mark och stå för en produkt med både inre och yttre skönhet! Ett mod som också innebär att utsättas för hård kritik och stå stadigt då det blåser. Det engagemanget vill jag se mer av i smyckebranschen och modebranschen över huvud taget. Tänk om en skälig del av hela världens lyxkonsumtion av guld går tillbaka till naturen som så frikostigt delar med sig av sina mest fantastiska och värdefulla gåvor. Även ett litet steg är ett steg i rätt riktning. Vilket blir ditt nästa steg?

Citat av Titti Bjernér hämtat från TV-programmet Kobra om användningen av oetiskt guld:

~ · ~
”När man tänker sig att
väldigt mycket av guld som vi använder går till
vigselringar som en symbol för kärlek
så blir det ju ganska motsägelsefullt…
Det känns inte helt rent.”
~ · ~

Pure Gold

gold_in_hand

One of the real gems I found in my gold prospecting was a feature in the Swedish program Kobra on Swedish television station SVT about ethical gold. Gold is easily taken as pure and virgin although this is not the truth.

Titti BjernérQuestions about the raw gold has since education been a part of the path that the Swedish Jewelry Designer Titti Bjernér at Ekoguld with the shop Tiny Masters in Stockholm, has travelled. Often met by both ignorance and resistance. On her journey with the gold she has since 2005 chosen to use ethic gold. Not to compromise and be persistent has been well awarded. During 2012 Fairtrade Sweden launched certification for Jewelers and Titti is the first one and only Fairtrade certificated Jeweller in Sweden!

In traditionally smallscale, illegal and non-fairtrade mining the gold is extracted with strong chemicals like cyanid and mercury. The strong chemicals are used to extract gold grains from soil more efficiently. In return the ecosystem is disturbed. The workers are often young and there is no use of masks or protective clothing. Gold extraction often leads to mercury poisoning with nerve damage to both adults, children and fetuses when treatment is often done in the home.

Producers among the ones Ekoguld uses at the time are Cotapata coop in Bolivia and Sotrami in Peru which have a more environmentally friendly treatment and with fair working conditions. The ethical gold is more expensive and is delivered as gold grains which takes more time and effort to process. The demand has increased steadily although it makes the final product about 30% more expensive.

Gold MeltingFor the customer there is always the alternative at Ekoguld to use recycled gold if that is more convenient and it is also possible to get a photo documentation of the process.

Gold RingWow, isn´t that brave to break new ground and dedicate oneself to something with both internal and external beauty! A braveness that sometimes also means being exposed to harsh criticism and to stand strong when the wind blows. That is a kind of engagement one would like to see more often in the jewelry and fashion industry as a whole. What if a reasonable share of the luxury consuming of gold went back to nature? A nature that so willingly shares her most delicate and valuable gifts. Even a tiny step is a step towards a better future. Which is your next step?

A quote by Titti från the TV program Kobra about the use of non-ethic gold:

~ · ~
”When you think of how much of the gold
we use to produce wedding rings as a symbol of love…
then it becomes pretty contradictory…
It does not feel completely pure.”
~ · ~