Holy of Holies

Golden Face
Image above is a campaign image from Alexander McQueen Spring/Summer ´13. Check out this beautiful video from Autumn/Winter Collection 2013. This look very much visualize existing and coming trend. This is the description: “The Ecclesiastical wardrobe, from communion gowns to Cardinals’ robes. The high church. nuns, popes, angels. Ballets Russes. Virgin Queen. …Hoop skirts, caging and corsetry enhance and idealize a quintessentially feminine silhouette and introduce an erotic undercurrent further suggested by stockings, suspender belts and harnessing. Each look is worn with an embellished ruff: faces are framed.”

The core message of the Gold Trend is the message about our own value as individuals – our own sacredness. This will continue to manifest and become more visible in a near future. We have the choice to make decisions arising from reliance and hope rather than fear and limitations. Being in contact with the essence of ourselves opens so many new rooms that nothing seems impossible anymore. So in the long run it is much more than a trend – a new foundation for a new era.

When the doors are about to be opened, it is also many others, old doors closed. It is natural to search for new visual frames that strengthen the faith and confidence. In the physical reality it might be questions about your home and your clothes. How do you wish to welcome yourself in your own home? How do you strengthen your own experience of your new self outwards?

What external changes would you implement to clarify the internal journey that is being manifested in your own reality? These are all questions that assume a new need. A need for new symbols and rituals. In the home, it may be an altar, a place for important items that supports your inner work. Generally in home decorating a longing for a quiet stripped down and more durable framing.

There is great potential for a new approach to interior design. Away from the earlier ideal of the home as a sort of backdrop with new feature walls every season. The opposite is the term restful. A kind of “Holy of Holies” in a personal way. Inspiration can be found in churches and various spiritual traditions sacred places. As for historic buildings and artistic environments. Painted wall surfaces in the eco-friendly paints, such as i.e. egg tempera, are becoming more common. As well as personal hand-painted patterns. I also believe that we in a larger degree will decorate our ceilings with decorative paintings. Perhaps we will see more of the ceiling and wall paintings inspired by the ancient painting technique “Al Secco”.

Fabric VenusThe image to the right shows the fabric Venus from french Pierre Frey with inspiration from mural paintings in Sixtinian Chapel.

It is clear that at various stages before major future changes we start to look in the rearview mirror. As for knowing in our roots deep – down to the source and the Earth. Before then reaching for new heavens.

In fashion, it is my feeling that the silhouettes will completely change. On my own journey, I have at times been completely lost because the silhouettes always comes first to me and suddenly there were no silhouettes that attracted. We will again borrow forms from the solemn ecclesiastical costumes. Ultimately, I believe that there are new silhouettes formed by several different trends together. Although different ethnic traditions will affect garments and styles.

Hand in hand with these new needs for spiritual nourishment in interior design and fashion is sustainability. It seems the road is still unnecessarily long. The range is very limited if you want to go all the way with organic materials and ethical thinking. It is often difficult to get good information about materials and dyeing techniques. The only way to affect, the way I see it, is to be true to one´s convictions and be uncompromising. Do you dare to be uncompromising?

Bara mig själv

Just Me
English version
Känner starkt idag för att lämna alla gamla ”förklaringsmodeller”. Inte för att de var dåliga – de har alla tjänat sitt syfte, verkligen. Det är tydligt att det är så vi kollektivt går vidare nu, efter år av utforskande av olika visdomsläror. Tillbaka till ett naturligt lyssnande. Detta beror naturligtvis på var du befinner dig på din egen livsresa.

Det är som att kroppen kommer till en punkt där visdomen bara finns. Lite som att falla i armarna på en god gammal vän. En hållande kraft och visshet om att vara hemma i sig själv.

På min resa har framför allt Ayurveda varit en stor inspiration. Det har givit mig svar på så många frågor och en stor förståelse för sambandet mellan kropp och själ. Mina kroppstyper och dominanta element i förhållande till min omvärld och helheten – naturen.

Ändå – so what om jag är ”si eller så” – jag vill inte längre låta mig bli definierad av något utanför mig själv! Jag märker att på samma sätt som det ger förklaring och i viss mån lindring så kan det också ge en falsk uppfattning om ett slags utanförskap.

Jag tror det stämmer in på flera olika modeller och missförstå mig inte – en stor del behövs! Jag upplever bara starkt att när de tjänat sitt syfte – uppmärksammat det som behöver uppmärksammas – så är det dags att lämna och gå vidare.

Som med all inspiration – TA IN, NJUT, FÖRÄDLA och GÅ VIDARE. Så nu lämnar jag valda delar bakom mig med vissheten om att jag fått de lärdomar jag behövde.

Och blir MIG SJÄLV.

Just Me

Just Me

Today a strong desire to leave old “explanatory models”. Not because there bad – they have all served their purpose – really. It is clear that this is how we collectively move on now, after years of exploring various wisdom teachings. Back to a natural listening. This of course depends on where you are on your own life journey.

It´s like the body comes to a certain point where there is just wisdom. A bit like falling into the arms of a good old friend. A supporting force and knowledge of coming home to one’s true self.

On my own path the wisdom of Ayurveda became a true inspiration. It has given me many answers to a lot of questions and a big understanding of the connection between body and soul. My bodytypes and dominant elements in relation to the world around and wholeness – nature.

Still – so what if I am “this or that” – I no longer need to be definied by something outside myself! Recognizing that at the same time as it gives answers, and to some extent relief, it may also give a false view of some kind of separation.

I believe this goes for numerous models and don´t take me wrong – some of them are really relevant. I just feel that when purpose is served it´s time to let go and move on.
This goes for all kind of inspiration – GET INSPIRED, ENJOY, REFINE and MOVE ON. So now it´s time for me to leave certain parts behind with the certainty that I received the lessons I needed.

Becoming just ME.

Hilma i hjärtat

The Ten Largest
English version
Den här utställningen på Moderna Museet är efterlängtad av många. Himla af Klint slutar inte att förbrylla oss, hur kunde hon skapa dessa konstverk så långt för sin tid? Det är lätt att bli överväldigad inför många av de stora verken målade med äggoljetempera på papper. Vilken färgintensitet och vilken mäktigt känsla att vara nära. Det känns totalt meningslöst att försöka avbilda, de här ska upplevas med alla sinnen!

Hilma at Heart

The Ten Largest

This exhibition at Moderna Museet Stockholm is so longed for by so many. Hilma af Klint won´t stop to puzzle us, how was she able to create this works of art so far beyond their time? It´s easy to become overewhelmed by many of theese giant pieces of art created with egg tempera on paper. What colour intensity and what a mighty feeling to be close. It’s totally pointless to try and image, these should be experienced with all the senses!

Strömmens rörelser

Shiboribody
English version
Att röra sig genom trenderna och observera är ett arbete som kan ske på flera nivåer. Genom att betrakta ytan kan det se ut som ”en lekplats” för designers, trendsättare eller marknadsförare. ännu ett tröttsamt koncept som någon knåpat ihop utan särskilt ädla avsikter. Med uppgift att sälja eller knipa den där lilla extra biten av marknaden. Det är EN verklighet.

Det som får igång mig, om de strömmar som blir trender, är de underliggande budskap som verkar kommunicera när vi betraktar dem lite djupare. Ta en lite närmare titt på den erotiska trenden t.ex. som verkligen växt under flera år. Med mistres-shoppar och koncept, hempartyn, klubbar, workshops och festivaler. Här i Sverige med massor med möjligheter att växa och utbilda sig. Jag skulle kunna fotsätta och beskriva det ytliga uttrycket av produktförpackningar med inspiration av fransk design och Chantal Thomass o.s.v (Vilket jag skulle älska, verkligen. Jag får plocka upp den tråden vid senare tillfälle!)

Det som slår mig är att när strömmen förändras så kan det bli möjligt att se den i ett större sammanhang. Det är som om trenden fungerar som en dörröppnare för andra strömmar. Och tittar vi lite djupare så kan det bli möjligt att se hur den verkar på ett livsförändrande plan. På det hela taget en slags reningsprocess. Och zoomar vi ut igen, en annan vinkel som gör oss till åskådare av en global rörelse med syfte att släppa våra sinnen fria och det bästa av allt. Ingen ”äger” strömmen… ingen är ansvarig… Eller rättare sagt VI äger processen… VI är alla ansvariga. VI alla är de som kan frigöra våra sinnen. Och det riktigt magiska är att se hur dessa strömmar rör sig runt jordklotet. Är det Moder jord som får kundaliniormen att röra på sig? Jag väljer att tro det, inget annat ger mig större mening än den tanken.

I den tanken finns också en djupare förståelse för att vi är en del av en organisk process. Att även då vi i våra dagliga liv knappt ser vägen så är vi en del av något större. Vi är en del av skapelsen och det i sig är stort nog!

Current moves

Shiboribody

To move through trends observing them is something that can be done on many levels. When observing the surface it might look like ”just another playground” for designers, trendsetters and marketing people. Another more or less not-so-interesting concept that someone scribbled down with maybe not purely noble ideals. With a purpose to sell or get that extra piece of the market. That is ONE reality.

What gets me going, about currents becoming trends, is the underlying message that seems to communicate looking into it more deeply. Take a closer look at the erotic trend i.e. a really growing trend for years. With mistress-shops and concept, home parties, clubs, workshops and festivals. In Sweden where I live numerous possibilities to grow and educate. I could go on describing the surface of product design with french design influences from Chantal Thomass (I would love that, really. Let me pick up that thread later on!)

What strucks me is when the current changes you get to see the purpose… the bigger picture. It is as if the trend serves as an opener to other currents. And taking a closer look there you can find really life changing depths. On the whole a cleansing process. Zooming out a little, again you can get another angle and become a witness of a large global movement with a purpose to free our minds and the best of all… Nobody ”owns” it… nobody is in charge! Or rather WE own the process… WE are all in charge. We are all the ones that can free our minds. And the real magic is to see theese currents move around the globe. Is it Mother Earth that makes the kundalini-serpent move? I choose to believe this since no other thought gives me more meaning.

This thought also brings a deeper connection to beeing a part of an organic process. That even when we can hardly see our way we are parts of something bigger. We are a part of creation and this in itself is big enough!

Könsneutral kreativitet

DarylBanks2
English version
Idag hade jag tänkt backa i trendrytmen och beskriva lite av de senaste årens erotiska trend och hur den nu tycks föras ihop med de poetiska och romantiska strömningarna. Bland de bilder jag själv fascinerats av under de senaste åren är några väldigt grafiska uttryck av Torontofödde fotografen Daryl Banks.

Det är en serie foton i grafiska mönster och starka färger som han själv kallar Crinoline Flowers.
När jag nu uppdaterar mig på Daryl Banks blir jag helt tagen. Han har valt att i november förra året komma ut som transsexuell. I det modiga steget har han stöd från sin familj även inför det svårigheter som kan bli verklighet.

DarylBanksflowfab_a

I hans senaste blogginlägg läser jag att han nu blir ifrågasatt som frilansande bröllopsfotograf, att bokade uppdrag ställs in p.g.a. hans sexuella läggning. Hur är det möjligt 2013 att människor kan vara så rädda? Vad kan du och jag göra för att förändra?

Jag önskar mig få se mer av Sophia Banks – kanske på Fotografiska?

DarylBanks_polaroid_transfer
”These are some hand made authentic polaroid transfers. These are made with actual film and take a lot more work then just applying an Instragram filter.”

Genderless creativity

DarylBanks2

Today my aim was to go back in time and rhythms of trends. To describe some of recent years erotic trend and how it seems to merge with poetic and romantic currents. Among the pictures that has fascinated me during this time has been a series of photos with a very graphic expression by Torontoborn photographer Daryl Banks.

It´s a series of photos in graphic patterns and strong colours he calls Crinoline Flowers.
Now uppdating on his webbsite and blogg I get stunned. He has this recent november chosen to come out as transgender. In that brave step he is supported by his family to meet obstacles that may follow that decision.

DarylBanksflowfab_a

In his latest bloggpost I read that he is now questioned as a freelance photographer, bookings cancelled due to him being transgender. I ask myself how it is possible that people 2013 can be so afraid? What can we do to change this world?

I wish to see more creative work by Sophia Banks in the near future – maybe at Fotografiska?

DarylBanks_polaroid_transfer
”These are some hand made authentic polaroid transfers. These are made with actual film and take a lot more work then just applying an Instragram filter.”

Visuella intryck – androgynitet

Chéri av Colette
Föreställningen Chéri på Dramaten
Hamadi Khemiri Fotograf: Sören Vilks

English version
Det är så många olika områden nu som liksom smälter samman i min, och kanske din, verklighet, vår kollektiva verklighet. Det gör mig lite förvirrad, var i hela friden börja? Känslan är ändå att jag ska försöka dela vad jag ser. En del trender som pågått länge börjar manifesteras i större utsträckning. Att vara kronologisk och systematisk i mina inlägg känns som en överkurs just nu. Så jag stannar kvar här i mitt feminina space och tillåter mig att vara precis så kaotisk som jag har lust med. Hoppas att du står ut med det…
Och min poäng med det här inlägget hittar du alldeles i slutet – om du hör till den otåliga sorten.

Den senaste månaden besökte jag en teaterföreställning och en dansföreställning. Något som slår mig är att båda föreställningarna har androgyna karaktärer i ledande manliga huvudroller. Teaterföreställningen var Chéri på Dramaten som hade premiär i december. Baserad på en novell från tjugotalet av den franska författarinnan Colette (och Léopold Marchand) som utspelar sig under La Belle Epoque i Paris, Frankrike. Storyns huvudtema är den åldrande före detta kurtisanen Lea som roar sig med sin unge älskare Chéri. Chéri är en mycket vacker vältränad ung man med androgyna drag. Han är också ett mycket ensamt och oälskat barn med smak för dyra sidenpyjamaser och exklusiva plagg. I sin sinnesstämning antingen rasande eller charmerande.

Det handlar i stort om kärlek och åldrande, dekadenta liv, känna sig oälskad och med bindningar i relationer. Allt inslaget i de vackraste dekorationer, tyger, färger och senografi. Det här är La Belle Epoque – den vackra eran under en blomstrande period strax innan andra världskriget bryter ut.

~ · ~

Dansföreställningen var en svensk upsättning av Svansjön. En moderniserad och populariserad version av den klassiska romantiska baletten. Här med svanar klädda i vita pälsjackor istället för svanfjädrar. Som prostituerade och helt beroende av sin hallick. En klassisk romantisk story om äkta kärlek, två själar som möts och en längtan efter befrielse. Den manlige huvudkaraktären prins Siegfried (Robert Malmborg) är en vacker och androgyn varelse. Inte särskilt överraskande med en androgyn prinskaraktär men väldigt uppfriskande att se i en uppsättning som hittat hem till en ungdomlig publik och går för fulla hus sin andra säsong.

Min poäng är, KUL att se androgyna män som visuella förebilder bland yngre män i vår samtid. Och för deras pappor och mammor så att vi alla kan befria oss från den gamla bilden av hur män förväntas se ut eller vara. Kanske är det för lätt som mamma att falla in i den feminina rollen i sig själv när ens egna unga vuxna pojke plötsligt blir en man. Jag hoppas vi får se fler modiga fäder exponera både sin feminina och maskulina sida av sig själva i framtiden. Eller varför inte redan NU?

fur-and-feather