Category Archives: Gold Trend

About current design trends with connection to evolution.

Det allra heligaste

Golden Face
Image above is a campaign image from Alexander McQueen Spring/Summer ´13. Check out this beautiful video from Autumn/Winter Collection 2013. This look very much visualize existing and coming trend. This is the description: ”The Ecclesiastical wardrobe, from communion gowns to Cardinals’ robes. The high church. nuns, popes, angels. Ballets Russes. Virgin Queen. …Hoop skirts, caging and corsetry enhance and idealize a quintessentially feminine silhouette and introduce an erotic undercurrent further suggested by stockings, suspender belts and harnessing. Each look is worn with an embellished ruff: faces are framed.”

English version

Det starkaste budskapet som guldtrenden kan föra med sig är insikten om vårt eget värde som individer – vår egen helighet. I våra liv kommer det att manifesteras mer och mer framöver. Vi har möjligheten att göra val baserade på tillit och hopp snarare än av rädsla och begränsningar. Kontakten med det innersta i oss själva öppnar så många nya rum att ingenting längre tycks omöjligt. Så på sikt är det mycket mer än en trend – ett nytt fundament för en ny tid.

När de dörrarna är på väg att öppnas är det också många andra, gamla dörrar som stängs. På den vägen är det naturligt att söka efter nya visuella inramningar som stärker tron och tilliten. I den fysiska omvärlden kan det röra frågor som ditt hem eller dina kläder. Hur vill du ta emot dig själv i ditt eget hem? Hur vill du stärka din egen upplevelse av ditt nya jag utåt?

Vilka yttre förändringar vill du genomföra för att förtydliga den inre resa som håller på att manifesteras i din egen verklighet? Alla är de frågor som utgår ifrån ett nytt behov. Ett behov av nya symboler och ritualer. I hemmet kan det vara ett altare, en plats för viktiga föremål som stödjer ett inre arbete. Allmänt inom inredning en längtan efter en lugn avskalad och mer varaktig inramning.

Här finns stora möjligheter till en ny syn på inredning. Bort från tidigare ideal med hemmet som en slags kuliss med nya fondväggar varje säsong. Motpolen finns i det varaktigt vilsamma. Ett slags ”allra heligaste” på ett personligt vis. Inspiration finns att hämta i kyrkorum och olika andliga traditioners heliga rum. Liksom från historiska byggnader och konstnärliga miljöer. Målade väggytor i miljövänliga färger, som t.ex. äggoljetempera, blir vanligare. Även personliga handmålade mönster. Jag tror även att vi kommer att smycka våra innertak i större grad med dekorativa målningar. Kanske får vi se mer av innertak- och väggmålningar inspirerade av den gamla målningstekniken ”al secco”.

Fabric VenusBilden till höger visar tyget Venus från franska Pierre Frey med inspiration från målningar i Sixtinska kapellet.

Det är tydligt att i olika skeden inför stora framtidsförändringar så blickar vi först bakåt. Som för att känna in våra rötter på djupet – ner till källan och jorden. Innan vi sedan sträcker oss efter nya himlar.

Inom mode så är min känsla att silhuetterna helt kommer att förändras. På min egen resa har jag stundtals varit helt vilsen eftersom silhuetterna alltid kommer först till mig och plötsligt fanns där inga silhuetter som lockade. Vi kommer även här att låna former från de högtidliga kyrkliga dräkterna. I förlängningen tror jag att det blir nya silhuetter som formas av flera olika trender tillsammans. Även olika etniska traditioner kommer att påverka plagg och skärningar.

Hand i hand med de här nya behoven av andlig näring inom inredning och mode har hållbarheten en naturlig plats. Där tycks vägen fortfarande onödigt lång. Fortfarande är utbudet väldigt begränsat för den som vill gå hela vägen med ekologiska material och etiskt tänkande. Enda sättet som jag ser det att påverka är att vara trogen sin övertygelse och vara kompromisslös. Vågar du vara kompromisslös?

Holy of Holies

Golden Face
Image above is a campaign image from Alexander McQueen Spring/Summer ´13. Check out this beautiful video from Autumn/Winter Collection 2013. This look very much visualize existing and coming trend. This is the description: “The Ecclesiastical wardrobe, from communion gowns to Cardinals’ robes. The high church. nuns, popes, angels. Ballets Russes. Virgin Queen. …Hoop skirts, caging and corsetry enhance and idealize a quintessentially feminine silhouette and introduce an erotic undercurrent further suggested by stockings, suspender belts and harnessing. Each look is worn with an embellished ruff: faces are framed.”

The core message of the Gold Trend is the message about our own value as individuals – our own sacredness. This will continue to manifest and become more visible in a near future. We have the choice to make decisions arising from reliance and hope rather than fear and limitations. Being in contact with the essence of ourselves opens so many new rooms that nothing seems impossible anymore. So in the long run it is much more than a trend – a new foundation for a new era.

When the doors are about to be opened, it is also many others, old doors closed. It is natural to search for new visual frames that strengthen the faith and confidence. In the physical reality it might be questions about your home and your clothes. How do you wish to welcome yourself in your own home? How do you strengthen your own experience of your new self outwards?

What external changes would you implement to clarify the internal journey that is being manifested in your own reality? These are all questions that assume a new need. A need for new symbols and rituals. In the home, it may be an altar, a place for important items that supports your inner work. Generally in home decorating a longing for a quiet stripped down and more durable framing.

There is great potential for a new approach to interior design. Away from the earlier ideal of the home as a sort of backdrop with new feature walls every season. The opposite is the term restful. A kind of “Holy of Holies” in a personal way. Inspiration can be found in churches and various spiritual traditions sacred places. As for historic buildings and artistic environments. Painted wall surfaces in the eco-friendly paints, such as i.e. egg tempera, are becoming more common. As well as personal hand-painted patterns. I also believe that we in a larger degree will decorate our ceilings with decorative paintings. Perhaps we will see more of the ceiling and wall paintings inspired by the ancient painting technique “Al Secco”.

Fabric VenusThe image to the right shows the fabric Venus from french Pierre Frey with inspiration from mural paintings in Sixtinian Chapel.

It is clear that at various stages before major future changes we start to look in the rearview mirror. As for knowing in our roots deep – down to the source and the Earth. Before then reaching for new heavens.

In fashion, it is my feeling that the silhouettes will completely change. On my own journey, I have at times been completely lost because the silhouettes always comes first to me and suddenly there were no silhouettes that attracted. We will again borrow forms from the solemn ecclesiastical costumes. Ultimately, I believe that there are new silhouettes formed by several different trends together. Although different ethnic traditions will affect garments and styles.

Hand in hand with these new needs for spiritual nourishment in interior design and fashion is sustainability. It seems the road is still unnecessarily long. The range is very limited if you want to go all the way with organic materials and ethical thinking. It is often difficult to get good information about materials and dyeing techniques. The only way to affect, the way I see it, is to be true to one´s convictions and be uncompromising. Do you dare to be uncompromising?

Rent guld

gold_in_hand

English version
Ett av de riktiga guldkornen jag hittade på min jakt efter guld var ett inslag i programmet Kobra på svenska SVT om etiskt guld. Det är lätt att se på guld som något rent och jungfruligt men det är långt ifrån sanningen.

Titti Bjernér
Den svenska smyckedesignern Titti Bjernér med företaget Ekoguld och butiken Tiny Masters i Stockholm har sedan utbildningstiden ställt utmanande frågor om råvaran och ofta mött både okunskap och motstånd. På sin resa med guldet har hon sedan 2005 valt att jobba med etiskt guld. Den kompromisslösheten och ihärdigheten har belönat henne. Under 2012 lanserade Fairtrade Sverige certifiering för guldsmeder. Titti är den första och enda certifierade Fairtrade guldsmeden i Sverige!

I traditionellt småskaliga och illegala gruvor utan certifiering utvinns guldet med hjälp av starka kemikalier som cyanid och kvicksilver. De starka kemikalierna används för att effektivisera utvinningen av guldkornen ur marken vars ekosystem rubbas. De som jobbar är ofta väldigt unga och varken skyddsdräkter eller masker används. Guldutvinningen leder ofta till kvicksilverförgiftning med nervskador på både vuxna, barn och foster då reningen ofta görs i hemmiljön.

De gruvor som för dagsläget finns med bland Tittis producenter är gruvor i Bolivia och Peru – Cotapata coop i Bolivia och Sotrami i Peru – som har en miljövänlig hantering och rättvisa arbetsförhållanden. Det etiska guldet är dyrare i inköp och råvaran levereras i form av korn vilket är mer tidskrävande att bearbeta.

Gold MeltingEfterfrågan har ökat stadigt trots att slutprodukten är ca 30% dyrare än oetiskt guld. Som kund hos Ekoguld finns också möjligheten att låta bearbeta återvunnet guld om det alternativet känns bättre. Den bearbetningen är också möjlig att, som här, få dokumenterad på bild.

Gold RingJag säger wow, modigt att bryta ny mark och stå för en produkt med både inre och yttre skönhet! Ett mod som också innebär att utsättas för hård kritik och stå stadigt då det blåser. Det engagemanget vill jag se mer av i smyckebranschen och modebranschen över huvud taget. Tänk om en skälig del av hela världens lyxkonsumtion av guld går tillbaka till naturen som så frikostigt delar med sig av sina mest fantastiska och värdefulla gåvor. Även ett litet steg är ett steg i rätt riktning. Vilket blir ditt nästa steg?

Citat av Titti Bjernér hämtat från TV-programmet Kobra om användningen av oetiskt guld:

~ · ~
”När man tänker sig att
väldigt mycket av guld som vi använder går till
vigselringar som en symbol för kärlek
så blir det ju ganska motsägelsefullt…
Det känns inte helt rent.”
~ · ~

Pure Gold

gold_in_hand

One of the real gems I found in my gold prospecting was a feature in the Swedish program Kobra on Swedish television station SVT about ethical gold. Gold is easily taken as pure and virgin although this is not the truth.

Titti BjernérQuestions about the raw gold has since education been a part of the path that the Swedish Jewelry Designer Titti Bjernér at Ekoguld with the shop Tiny Masters in Stockholm, has travelled. Often met by both ignorance and resistance. On her journey with the gold she has since 2005 chosen to use ethic gold. Not to compromise and be persistent has been well awarded. During 2012 Fairtrade Sweden launched certification for Jewelers and Titti is the first one and only Fairtrade certificated Jeweller in Sweden!

In traditionally smallscale, illegal and non-fairtrade mining the gold is extracted with strong chemicals like cyanid and mercury. The strong chemicals are used to extract gold grains from soil more efficiently. In return the ecosystem is disturbed. The workers are often young and there is no use of masks or protective clothing. Gold extraction often leads to mercury poisoning with nerve damage to both adults, children and fetuses when treatment is often done in the home.

Producers among the ones Ekoguld uses at the time are Cotapata coop in Bolivia and Sotrami in Peru which have a more environmentally friendly treatment and with fair working conditions. The ethical gold is more expensive and is delivered as gold grains which takes more time and effort to process. The demand has increased steadily although it makes the final product about 30% more expensive.

Gold MeltingFor the customer there is always the alternative at Ekoguld to use recycled gold if that is more convenient and it is also possible to get a photo documentation of the process.

Gold RingWow, isn´t that brave to break new ground and dedicate oneself to something with both internal and external beauty! A braveness that sometimes also means being exposed to harsh criticism and to stand strong when the wind blows. That is a kind of engagement one would like to see more often in the jewelry and fashion industry as a whole. What if a reasonable share of the luxury consuming of gold went back to nature? A nature that so willingly shares her most delicate and valuable gifts. Even a tiny step is a step towards a better future. Which is your next step?

A quote by Titti från the TV program Kobra about the use of non-ethic gold:

~ · ~
”When you think of how much of the gold
we use to produce wedding rings as a symbol of love…
then it becomes pretty contradictory…
It does not feel completely pure.”
~ · ~

Med smak för guld

PaladoroByzantinsk emaljmålning ”Kristus allsmäktige ” från altartavlan Pala d´Oro i Markuskyrkan i Venedig, Italien.
English version
Du har säkert märkt det. Allt guld som virvlat omkring i vår omgivning de senaste åren. Visuellt påtagligt i modevärlden och inom inredning. Plötsligt fanns det överallt och jag har sett mig själv en liten bit i taget transformeras från silver till guld. Det fanns ett sug efter guldet och en dragningskraft i det svår att motstå. Inga överdrifter, en ekologisk ögonskugga, en bit sidentyg, en ny syn på smycken jag fått av mamma. Allt inom räckhåll.

Gold Necklace Brasilia I en tid då våra ekonomiska värdegrunder och system ifrågasätts, råvarupriser blir hårdvaluta (omdiskuterat) och priset på ädelmetaller stiger kraftigt, känns det spännande att observera hur en guldtrend breder ut sig. Liksom väver ett mönster av solid guldmetall för att motverka/balansera en struktur av sönderfall.
Guldhalsband Brasilia

Slingrande i ornamenterad bysantinsk mönstertradition, mjuka harmoniska former eller platta utskurna mönster med inspiration av symmetriska islamska mönster. Som en grid, en matris som håller ihop en värld som är i rörelse. Slingrande som ormen i paradiset eller kundaliniormen – symbolen för gudomlig livskraft och sexualitet. Ett nytt fundament eller ett stängsel som försöker avgränsa det ena från det andra? Det onda från det goda, det lustfyllda från det återhållsamma? Jag väljer att se det som en påminnelse om ett heligt liv som omfamnar både ljus och mörker. Vår sista oförbrukade guldreserv i oss själva som behöver släppas fram i ljuset, bli en tillgång för varje levande varelse och inte längre leva en undanskymd tillvaro.
Gold Earrings
Jag tänker också på guldet som en historisk maktsymbol och individens längtan efter frihet. Som kan skapas genom att återta symboliken och själv erövra makten. Göra den till var mans/kvinnas ”självklara egendom”. Har stillsamt observerat modevärldens frossande i guld de senaste säsongerna. Med kunglig anknytning genom val av fotomiljöer och accessoarer. Kraften i tanken att föreställa sig hur folket belägrar de kungliga palatsen och draperar sig i gardiner av guldbrokad och smyckar sig med riksregalier och kronjuveler…!!!!
Mycket exklusiva örhängen Örhängen i guld och diamanter från Loree Rodkin.

Yes, we´ll walk in fields of gold!

A Taste of Gold

PaladoroByzantine enamel ”The Almighty Pantokrator Christ” from the altarpiece Pala d´Oro in the Basilica di San Marco in Venice Italy.

You simply must have noticed. All the gold whirling around us recent years. Visually apparent within fashion and interior design. Suddenly all over the place and I have found myself, bit by bit, transforming from silver to gold. There was a craving for and an attraction in gold hard to resist. No exaggeration, an organic eye shadow, a piece of silk, a new vision of jewelry given to me by mom. Everything within reach.

Gold Necklace Brasilia In times when economic values and systems are questioned, commodity prices seems to become hard currency (or at least discussed as such). It´s interesting to see this golden trend spreading all over. Like a huge web of solid gold metal to counter/balance a structure of decomposition.
Golden Necklace Brasilia

Circling in ornamented byzinthian tradition of patterns, soft organic shapes or flat cut patterns inspired by Islamic patterns. Like a horisontal grid, a matrix holding a world in motion. Circling like the serpent in paradise or as the kundalini serpent – the symbol of divine life force and sexuality. A new ground or fence trying to keep one side from the other? The evil from the good, the pleasurable from the restrained? I choose to see it as a reminder of a sacred life embracing the both light and dark. Our last unused gold reserve that need to be brought to light, be an asset to every living being and no longer live a modest life.
Gold Earrings
I am also thinking of gold as a historic symbol of potency and the individuals longing to regain liberty. As can be created through regaining that symbolism and conquer authority. Make it every man and womans ”own property”. Silent observing fashion designers reveling in gold recent seasons. With a royal touch through choice of photo environments and accessories. The powerful thought in imagining how people besiege the royal palaces, drapes themselves in curtains of gold brocade and adorn with regalias and crown jewels…!!!
Very exclusive earrings Golden Earrings from Loree Rodkin.

Yes, we´ll walk in fields of gold!