Category Archives: Evolution

Hilma at Heart

The Ten Largest

This exhibition at Moderna Museet Stockholm is so longed for by so many. Hilma af Klint won´t stop to puzzle us, how was she able to create this works of art so far beyond their time? It´s easy to become overewhelmed by many of theese giant pieces of art created with egg tempera on paper. What colour intensity and what a mighty feeling to be close. It’s totally pointless to try and image, these should be experienced with all the senses!

Strömmens rörelser

Shiboribody
English version
Att röra sig genom trenderna och observera är ett arbete som kan ske på flera nivåer. Genom att betrakta ytan kan det se ut som ”en lekplats” för designers, trendsättare eller marknadsförare. ännu ett tröttsamt koncept som någon knåpat ihop utan särskilt ädla avsikter. Med uppgift att sälja eller knipa den där lilla extra biten av marknaden. Det är EN verklighet.

Det som får igång mig, om de strömmar som blir trender, är de underliggande budskap som verkar kommunicera när vi betraktar dem lite djupare. Ta en lite närmare titt på den erotiska trenden t.ex. som verkligen växt under flera år. Med mistres-shoppar och koncept, hempartyn, klubbar, workshops och festivaler. Här i Sverige med massor med möjligheter att växa och utbilda sig. Jag skulle kunna fotsätta och beskriva det ytliga uttrycket av produktförpackningar med inspiration av fransk design och Chantal Thomass o.s.v (Vilket jag skulle älska, verkligen. Jag får plocka upp den tråden vid senare tillfälle!)

Det som slår mig är att när strömmen förändras så kan det bli möjligt att se den i ett större sammanhang. Det är som om trenden fungerar som en dörröppnare för andra strömmar. Och tittar vi lite djupare så kan det bli möjligt att se hur den verkar på ett livsförändrande plan. På det hela taget en slags reningsprocess. Och zoomar vi ut igen, en annan vinkel som gör oss till åskådare av en global rörelse med syfte att släppa våra sinnen fria och det bästa av allt. Ingen ”äger” strömmen… ingen är ansvarig… Eller rättare sagt VI äger processen… VI är alla ansvariga. VI alla är de som kan frigöra våra sinnen. Och det riktigt magiska är att se hur dessa strömmar rör sig runt jordklotet. Är det Moder jord som får kundaliniormen att röra på sig? Jag väljer att tro det, inget annat ger mig större mening än den tanken.

I den tanken finns också en djupare förståelse för att vi är en del av en organisk process. Att även då vi i våra dagliga liv knappt ser vägen så är vi en del av något större. Vi är en del av skapelsen och det i sig är stort nog!

Current moves

Shiboribody

To move through trends observing them is something that can be done on many levels. When observing the surface it might look like ”just another playground” for designers, trendsetters and marketing people. Another more or less not-so-interesting concept that someone scribbled down with maybe not purely noble ideals. With a purpose to sell or get that extra piece of the market. That is ONE reality.

What gets me going, about currents becoming trends, is the underlying message that seems to communicate looking into it more deeply. Take a closer look at the erotic trend i.e. a really growing trend for years. With mistress-shops and concept, home parties, clubs, workshops and festivals. In Sweden where I live numerous possibilities to grow and educate. I could go on describing the surface of product design with french design influences from Chantal Thomass (I would love that, really. Let me pick up that thread later on!)

What strucks me is when the current changes you get to see the purpose… the bigger picture. It is as if the trend serves as an opener to other currents. And taking a closer look there you can find really life changing depths. On the whole a cleansing process. Zooming out a little, again you can get another angle and become a witness of a large global movement with a purpose to free our minds and the best of all… Nobody ”owns” it… nobody is in charge! Or rather WE own the process… WE are all in charge. We are all the ones that can free our minds. And the real magic is to see theese currents move around the globe. Is it Mother Earth that makes the kundalini-serpent move? I choose to believe this since no other thought gives me more meaning.

This thought also brings a deeper connection to beeing a part of an organic process. That even when we can hardly see our way we are parts of something bigger. We are a part of creation and this in itself is big enough!

Könsneutral kreativitet

DarylBanks2
English version
Idag hade jag tänkt backa i trendrytmen och beskriva lite av de senaste årens erotiska trend och hur den nu tycks föras ihop med de poetiska och romantiska strömningarna. Bland de bilder jag själv fascinerats av under de senaste åren är några väldigt grafiska uttryck av Torontofödde fotografen Daryl Banks.

Det är en serie foton i grafiska mönster och starka färger som han själv kallar Crinoline Flowers.
När jag nu uppdaterar mig på Daryl Banks blir jag helt tagen. Han har valt att i november förra året komma ut som transsexuell. I det modiga steget har han stöd från sin familj även inför det svårigheter som kan bli verklighet.

DarylBanksflowfab_a

I hans senaste blogginlägg läser jag att han nu blir ifrågasatt som frilansande bröllopsfotograf, att bokade uppdrag ställs in p.g.a. hans sexuella läggning. Hur är det möjligt 2013 att människor kan vara så rädda? Vad kan du och jag göra för att förändra?

Jag önskar mig få se mer av Sophia Banks – kanske på Fotografiska?

DarylBanks_polaroid_transfer
”These are some hand made authentic polaroid transfers. These are made with actual film and take a lot more work then just applying an Instragram filter.”

Genderless creativity

DarylBanks2

Today my aim was to go back in time and rhythms of trends. To describe some of recent years erotic trend and how it seems to merge with poetic and romantic currents. Among the pictures that has fascinated me during this time has been a series of photos with a very graphic expression by Torontoborn photographer Daryl Banks.

It´s a series of photos in graphic patterns and strong colours he calls Crinoline Flowers.
Now uppdating on his webbsite and blogg I get stunned. He has this recent november chosen to come out as transgender. In that brave step he is supported by his family to meet obstacles that may follow that decision.

DarylBanksflowfab_a

In his latest bloggpost I read that he is now questioned as a freelance photographer, bookings cancelled due to him being transgender. I ask myself how it is possible that people 2013 can be so afraid? What can we do to change this world?

I wish to see more creative work by Sophia Banks in the near future – maybe at Fotografiska?

DarylBanks_polaroid_transfer
”These are some hand made authentic polaroid transfers. These are made with actual film and take a lot more work then just applying an Instragram filter.”

Med smak för guld

PaladoroByzantinsk emaljmålning ”Kristus allsmäktige ” från altartavlan Pala d´Oro i Markuskyrkan i Venedig, Italien.
English version
Du har säkert märkt det. Allt guld som virvlat omkring i vår omgivning de senaste åren. Visuellt påtagligt i modevärlden och inom inredning. Plötsligt fanns det överallt och jag har sett mig själv en liten bit i taget transformeras från silver till guld. Det fanns ett sug efter guldet och en dragningskraft i det svår att motstå. Inga överdrifter, en ekologisk ögonskugga, en bit sidentyg, en ny syn på smycken jag fått av mamma. Allt inom räckhåll.

Gold Necklace Brasilia I en tid då våra ekonomiska värdegrunder och system ifrågasätts, råvarupriser blir hårdvaluta (omdiskuterat) och priset på ädelmetaller stiger kraftigt, känns det spännande att observera hur en guldtrend breder ut sig. Liksom väver ett mönster av solid guldmetall för att motverka/balansera en struktur av sönderfall.
Guldhalsband Brasilia

Slingrande i ornamenterad bysantinsk mönstertradition, mjuka harmoniska former eller platta utskurna mönster med inspiration av symmetriska islamska mönster. Som en grid, en matris som håller ihop en värld som är i rörelse. Slingrande som ormen i paradiset eller kundaliniormen – symbolen för gudomlig livskraft och sexualitet. Ett nytt fundament eller ett stängsel som försöker avgränsa det ena från det andra? Det onda från det goda, det lustfyllda från det återhållsamma? Jag väljer att se det som en påminnelse om ett heligt liv som omfamnar både ljus och mörker. Vår sista oförbrukade guldreserv i oss själva som behöver släppas fram i ljuset, bli en tillgång för varje levande varelse och inte längre leva en undanskymd tillvaro.
Gold Earrings
Jag tänker också på guldet som en historisk maktsymbol och individens längtan efter frihet. Som kan skapas genom att återta symboliken och själv erövra makten. Göra den till var mans/kvinnas ”självklara egendom”. Har stillsamt observerat modevärldens frossande i guld de senaste säsongerna. Med kunglig anknytning genom val av fotomiljöer och accessoarer. Kraften i tanken att föreställa sig hur folket belägrar de kungliga palatsen och draperar sig i gardiner av guldbrokad och smyckar sig med riksregalier och kronjuveler…!!!!
Mycket exklusiva örhängen Örhängen i guld och diamanter från Loree Rodkin.

Yes, we´ll walk in fields of gold!

A Taste of Gold

PaladoroByzantine enamel ”The Almighty Pantokrator Christ” from the altarpiece Pala d´Oro in the Basilica di San Marco in Venice Italy.

You simply must have noticed. All the gold whirling around us recent years. Visually apparent within fashion and interior design. Suddenly all over the place and I have found myself, bit by bit, transforming from silver to gold. There was a craving for and an attraction in gold hard to resist. No exaggeration, an organic eye shadow, a piece of silk, a new vision of jewelry given to me by mom. Everything within reach.

Gold Necklace Brasilia In times when economic values and systems are questioned, commodity prices seems to become hard currency (or at least discussed as such). It´s interesting to see this golden trend spreading all over. Like a huge web of solid gold metal to counter/balance a structure of decomposition.
Golden Necklace Brasilia

Circling in ornamented byzinthian tradition of patterns, soft organic shapes or flat cut patterns inspired by Islamic patterns. Like a horisontal grid, a matrix holding a world in motion. Circling like the serpent in paradise or as the kundalini serpent – the symbol of divine life force and sexuality. A new ground or fence trying to keep one side from the other? The evil from the good, the pleasurable from the restrained? I choose to see it as a reminder of a sacred life embracing the both light and dark. Our last unused gold reserve that need to be brought to light, be an asset to every living being and no longer live a modest life.
Gold Earrings
I am also thinking of gold as a historic symbol of potency and the individuals longing to regain liberty. As can be created through regaining that symbolism and conquer authority. Make it every man and womans ”own property”. Silent observing fashion designers reveling in gold recent seasons. With a royal touch through choice of photo environments and accessories. The powerful thought in imagining how people besiege the royal palaces, drapes themselves in curtains of gold brocade and adorn with regalias and crown jewels…!!!
Very exclusive earrings Golden Earrings from Loree Rodkin.

Yes, we´ll walk in fields of gold!

Are you a rebel?

Void
Has it occured to you we are in the progress of a revolution? Numbers of people experiencing big changes in their lives? Momentous events in various large scale that signals our entry to a new era? It´s been specifically obvious recent years growing from personal seeking to becoming a powerful collective and global movement. A time current.

Fleur de LysThe french lily showed up one day in december of 2012 – La fleur-de-lys. A white (here a black graphic version) stylized lily with roots from from the East and the Byzantine Empire. Later on a heraldic symbol used on shields by Louis VII. In the Christian tradition associated with the holy trinity – the father, son and holy spirit and with Mary. A symbol of virginity that lost its virginity through abuse of power in the former kingdom of France. Replaced after the French Revolution by the Tricolor but still a strong symbol of power and purity.

Words like governance, rebellion and purity seems adequate in this context. I feel strongly this revolution is manifesting in our new common reality. In your reality, as you perceive it now. With soul and heart as only weapons. The new era is here – whatever you choose to call it. The New Age, The Golden Age or The time of Now. Beyond belief systems and boundaries.

It´s a friendly kind of revolution thanks to the revolution of yoga and mindfulness. Teaching us to discover new depths soul- and bodywise. Giving us the strength and open minds to receive in clarity. The food revolution – open minds and bodies longing for clean and pure food in harmony with nature. Food as our new medicine. The sexual revolution and tantra deepening our awareness and opens doors to enclosed spaces. The revolution of the heart.

This new open mind dares to question old structures and no areas are left untouched. Politics, economy, global resources… The global cleansing is flowing from the only source. Our own Mother Nature. The female energy needs to be balanced worldwide and SHE leads us. The intuitive feminine energy knowing what is right and shows the way to creative life force. As can be shaped in many ways. Through inward listening and resting in her we let the antithesis, the masculine energy be in it´s power. In every man and woman, in solitude and togetherness. Both energies in balance, yin and yang, earth and heaven.

A digitally overloaded mind, due to the copyright revolution and digital revolution, looking for it´s opposite. Finding it in the Void – from beyond overloaded to open and receiving. Where it can rest with ease from anxiety and copying. The authentic expression.

Right now we´re rocked into this epmty space – by the void itself! So gently rocked into this peace, to the core, mine and yours. In this new space where we can find completely new pathways created by ourselves. Our newborn and opened minds are sensitive receivers of condensations and rarefactions embodied through perceptions of sound, light and shapes. Both non-physical and physical. My own experience is that only through connecting to the void one gets in touch with natural origin and unity consciousness.

So as we speak, the revolution creates itself right out of the void itself. With YOU as a cocreator.

Vive la (R)Évolution!

Är du en rebell?

Void
English version
Har du tänkt på att det pågår en revolution? Att fler och fler upplever stora förändringar i sina liv? Att omvälvande små och stora händelser i världen tydligt signalerar att vi är på väg in i en ny era? För många med mig har det blivit speciellt tydligt de senaste åren. Efter decennier av sökande i mångtusenåriga läror. Det har vuxit från enskilda individers sökande till en mäktig kollektiv och global rörelse. En strömning i tiden.

Fleur de Lys Den franska liljan visade sig för mig vid flera tillfällen en dag i december 2012 – La fleur-de-lys. En vit (här en svart grafisk version) stiliserad lilja med rötter i orienten och det bysantinska riket. Senare heraldisk symbol använd i vapenmärke för Ludvig VII och därefter Frankrikes vapen. Inom kristendomen även förknippad med treenigheten, fadern, sonen och den helige anden samt med Maria. En oskuldsfull symbol som ”förlorade” oskulden genom maktmissbruk av det tidigare kungadömet. Efter den franska revolutionen ersatt av trikoloren och fortsatt en stark och jungfrulig symbol.

Ord som makt, uppror och renhet känns aktuella i samman­hanget. Jag känner starkt att revolutionen nu mani­fe­steras i vår gemen­samma nya verklighet. I din verklighet, så som du nu uppfattar den. Med själ och hjärta som vapen. Den nya eran är här – vad du än väljer att kalla den. Den nya tidsåldern, Gyllene tidsåldern* eller Den nya tiden. Bortom trossystem och landsgränser.

En fredligt sinnad revolution tack vare Yoga- och mind­ful­ness­revolutionen som lär oss att färdas på djupet i kropp och sinne. Som ger oss ett stärkt och öppet sinne redo att motta ett rent inflöde. Mat­revolutionen – ett öppet sinne och ren kropp som vill ha ren föda utan att belasta jordens resurser. Mat som vår nya medicin. Den sexuella revolutionen och tantra som fördjupar vårt medvetande och öppnar dörrar till slutna rum. Hjärtats revolution.

Det rena öppna sinnet ifrågasätter gamla makt­strukturer och inga områden lämnas orörda. Politik, ekonomi, användandet av globala resurser. Den globala reningen pågår och strömmar ifrån den enda källan. Allas vår Moder Jord. Den kvinnliga energin behöver balanseras i världen och HON leder oss. Den intuitiva feminina energin som vet vad som är rätt och leder oss till skapande livskraft. Som kan gestaltas på många olika vis. Genom att lyssna inåt och vila i henne tillåter vi motpolen, den maskulina energin att vara i sin kraft. I var man och kvinna i ensamhet och tillsammans i tvåsamhet. Båda energierna i balans, yin och yang, jord och himmel.

Ett digital­bombarderat sinne, till följd av rättighets­revolutionen och den digitala revolutionen, längtar efter sin motpol. Tomrums­skapandet – från överfullt till öppet och mottagande. Fritt från ängslan eller kopierings­behov. Ett eget autentiskt uttryck. Just nu vaggas vi in i det tomrummet – av tomrummet självt… Så varsamt in i den friden, till din och min kärna, där det finns utrymme att hitta helt egna vägar som skapas av oss själva. Våra nya öppnare sinnen är känsliga mottagare av förtätningar och förtunningar, genom ljud, ljus, doft, smak och känsel i rumsliga eller ickerumsliga upplevelser. I föreningen mellan sinnenas känslighet och tomrums­energin skapas en fördjupad relation till naturens ursprung och enhets­medvetandet.

Så i detta nu skapas revolutionen av sig själv ur skapelsens inre. Med DIG som medskapare.

Vive la (R)Évolution!

*Jag bestämde mig för att ändra namn från ”Guldåldern” till det mer korrekta ”Gyllene tidsåldern”