Monthly Archives: april 2013

Det allra heligaste

Golden Face
Image above is a campaign image from Alexander McQueen Spring/Summer ´13. Check out this beautiful video from Autumn/Winter Collection 2013. This look very much visualize existing and coming trend. This is the description: ”The Ecclesiastical wardrobe, from communion gowns to Cardinals’ robes. The high church. nuns, popes, angels. Ballets Russes. Virgin Queen. …Hoop skirts, caging and corsetry enhance and idealize a quintessentially feminine silhouette and introduce an erotic undercurrent further suggested by stockings, suspender belts and harnessing. Each look is worn with an embellished ruff: faces are framed.”

English version

Det starkaste budskapet som guldtrenden kan föra med sig är insikten om vårt eget värde som individer – vår egen helighet. I våra liv kommer det att manifesteras mer och mer framöver. Vi har möjligheten att göra val baserade på tillit och hopp snarare än av rädsla och begränsningar. Kontakten med det innersta i oss själva öppnar så många nya rum att ingenting längre tycks omöjligt. Så på sikt är det mycket mer än en trend – ett nytt fundament för en ny tid.

När de dörrarna är på väg att öppnas är det också många andra, gamla dörrar som stängs. På den vägen är det naturligt att söka efter nya visuella inramningar som stärker tron och tilliten. I den fysiska omvärlden kan det röra frågor som ditt hem eller dina kläder. Hur vill du ta emot dig själv i ditt eget hem? Hur vill du stärka din egen upplevelse av ditt nya jag utåt?

Vilka yttre förändringar vill du genomföra för att förtydliga den inre resa som håller på att manifesteras i din egen verklighet? Alla är de frågor som utgår ifrån ett nytt behov. Ett behov av nya symboler och ritualer. I hemmet kan det vara ett altare, en plats för viktiga föremål som stödjer ett inre arbete. Allmänt inom inredning en längtan efter en lugn avskalad och mer varaktig inramning.

Här finns stora möjligheter till en ny syn på inredning. Bort från tidigare ideal med hemmet som en slags kuliss med nya fondväggar varje säsong. Motpolen finns i det varaktigt vilsamma. Ett slags ”allra heligaste” på ett personligt vis. Inspiration finns att hämta i kyrkorum och olika andliga traditioners heliga rum. Liksom från historiska byggnader och konstnärliga miljöer. Målade väggytor i miljövänliga färger, som t.ex. äggoljetempera, blir vanligare. Även personliga handmålade mönster. Jag tror även att vi kommer att smycka våra innertak i större grad med dekorativa målningar. Kanske får vi se mer av innertak- och väggmålningar inspirerade av den gamla målningstekniken ”al secco”.

Fabric VenusBilden till höger visar tyget Venus från franska Pierre Frey med inspiration från målningar i Sixtinska kapellet.

Det är tydligt att i olika skeden inför stora framtidsförändringar så blickar vi först bakåt. Som för att känna in våra rötter på djupet – ner till källan och jorden. Innan vi sedan sträcker oss efter nya himlar.

Inom mode så är min känsla att silhuetterna helt kommer att förändras. På min egen resa har jag stundtals varit helt vilsen eftersom silhuetterna alltid kommer först till mig och plötsligt fanns där inga silhuetter som lockade. Vi kommer även här att låna former från de högtidliga kyrkliga dräkterna. I förlängningen tror jag att det blir nya silhuetter som formas av flera olika trender tillsammans. Även olika etniska traditioner kommer att påverka plagg och skärningar.

Hand i hand med de här nya behoven av andlig näring inom inredning och mode har hållbarheten en naturlig plats. Där tycks vägen fortfarande onödigt lång. Fortfarande är utbudet väldigt begränsat för den som vill gå hela vägen med ekologiska material och etiskt tänkande. Enda sättet som jag ser det att påverka är att vara trogen sin övertygelse och vara kompromisslös. Vågar du vara kompromisslös?

Holy of Holies

Golden Face
Image above is a campaign image from Alexander McQueen Spring/Summer ´13. Check out this beautiful video from Autumn/Winter Collection 2013. This look very much visualize existing and coming trend. This is the description: “The Ecclesiastical wardrobe, from communion gowns to Cardinals’ robes. The high church. nuns, popes, angels. Ballets Russes. Virgin Queen. …Hoop skirts, caging and corsetry enhance and idealize a quintessentially feminine silhouette and introduce an erotic undercurrent further suggested by stockings, suspender belts and harnessing. Each look is worn with an embellished ruff: faces are framed.”

The core message of the Gold Trend is the message about our own value as individuals – our own sacredness. This will continue to manifest and become more visible in a near future. We have the choice to make decisions arising from reliance and hope rather than fear and limitations. Being in contact with the essence of ourselves opens so many new rooms that nothing seems impossible anymore. So in the long run it is much more than a trend – a new foundation for a new era.

When the doors are about to be opened, it is also many others, old doors closed. It is natural to search for new visual frames that strengthen the faith and confidence. In the physical reality it might be questions about your home and your clothes. How do you wish to welcome yourself in your own home? How do you strengthen your own experience of your new self outwards?

What external changes would you implement to clarify the internal journey that is being manifested in your own reality? These are all questions that assume a new need. A need for new symbols and rituals. In the home, it may be an altar, a place for important items that supports your inner work. Generally in home decorating a longing for a quiet stripped down and more durable framing.

There is great potential for a new approach to interior design. Away from the earlier ideal of the home as a sort of backdrop with new feature walls every season. The opposite is the term restful. A kind of “Holy of Holies” in a personal way. Inspiration can be found in churches and various spiritual traditions sacred places. As for historic buildings and artistic environments. Painted wall surfaces in the eco-friendly paints, such as i.e. egg tempera, are becoming more common. As well as personal hand-painted patterns. I also believe that we in a larger degree will decorate our ceilings with decorative paintings. Perhaps we will see more of the ceiling and wall paintings inspired by the ancient painting technique “Al Secco”.

Fabric VenusThe image to the right shows the fabric Venus from french Pierre Frey with inspiration from mural paintings in Sixtinian Chapel.

It is clear that at various stages before major future changes we start to look in the rearview mirror. As for knowing in our roots deep – down to the source and the Earth. Before then reaching for new heavens.

In fashion, it is my feeling that the silhouettes will completely change. On my own journey, I have at times been completely lost because the silhouettes always comes first to me and suddenly there were no silhouettes that attracted. We will again borrow forms from the solemn ecclesiastical costumes. Ultimately, I believe that there are new silhouettes formed by several different trends together. Although different ethnic traditions will affect garments and styles.

Hand in hand with these new needs for spiritual nourishment in interior design and fashion is sustainability. It seems the road is still unnecessarily long. The range is very limited if you want to go all the way with organic materials and ethical thinking. It is often difficult to get good information about materials and dyeing techniques. The only way to affect, the way I see it, is to be true to one´s convictions and be uncompromising. Do you dare to be uncompromising?

Bara mig själv

Just Me
English version
Känner starkt idag för att lämna alla gamla ”förklaringsmodeller”. Inte för att de var dåliga – de har alla tjänat sitt syfte, verkligen. Det är tydligt att det är så vi kollektivt går vidare nu, efter år av utforskande av olika visdomsläror. Tillbaka till ett naturligt lyssnande. Detta beror naturligtvis på var du befinner dig på din egen livsresa.

Det är som att kroppen kommer till en punkt där visdomen bara finns. Lite som att falla i armarna på en god gammal vän. En hållande kraft och visshet om att vara hemma i sig själv.

På min resa har framför allt Ayurveda varit en stor inspiration. Det har givit mig svar på så många frågor och en stor förståelse för sambandet mellan kropp och själ. Mina kroppstyper och dominanta element i förhållande till min omvärld och helheten – naturen.

Ändå – so what om jag är ”si eller så” – jag vill inte längre låta mig bli definierad av något utanför mig själv! Jag märker att på samma sätt som det ger förklaring och i viss mån lindring så kan det också ge en falsk uppfattning om ett slags utanförskap.

Jag tror det stämmer in på flera olika modeller och missförstå mig inte – en stor del behövs! Jag upplever bara starkt att när de tjänat sitt syfte – uppmärksammat det som behöver uppmärksammas – så är det dags att lämna och gå vidare.

Som med all inspiration – TA IN, NJUT, FÖRÄDLA och GÅ VIDARE. Så nu lämnar jag valda delar bakom mig med vissheten om att jag fått de lärdomar jag behövde.

Och blir MIG SJÄLV.

Just Me

Just Me

Today a strong desire to leave old “explanatory models”. Not because there bad – they have all served their purpose – really. It is clear that this is how we collectively move on now, after years of exploring various wisdom teachings. Back to a natural listening. This of course depends on where you are on your own life journey.

It´s like the body comes to a certain point where there is just wisdom. A bit like falling into the arms of a good old friend. A supporting force and knowledge of coming home to one’s true self.

On my own path the wisdom of Ayurveda became a true inspiration. It has given me many answers to a lot of questions and a big understanding of the connection between body and soul. My bodytypes and dominant elements in relation to the world around and wholeness – nature.

Still – so what if I am “this or that” – I no longer need to be definied by something outside myself! Recognizing that at the same time as it gives answers, and to some extent relief, it may also give a false view of some kind of separation.

I believe this goes for numerous models and don´t take me wrong – some of them are really relevant. I just feel that when purpose is served it´s time to let go and move on.
This goes for all kind of inspiration – GET INSPIRED, ENJOY, REFINE and MOVE ON. So now it´s time for me to leave certain parts behind with the certainty that I received the lessons I needed.

Becoming just ME.