Monthly Archives: februari 2013

Strömmens rörelser

Shiboribody
English version
Att röra sig genom trenderna och observera är ett arbete som kan ske på flera nivåer. Genom att betrakta ytan kan det se ut som ”en lekplats” för designers, trendsättare eller marknadsförare. ännu ett tröttsamt koncept som någon knåpat ihop utan särskilt ädla avsikter. Med uppgift att sälja eller knipa den där lilla extra biten av marknaden. Det är EN verklighet.

Det som får igång mig, om de strömmar som blir trender, är de underliggande budskap som verkar kommunicera när vi betraktar dem lite djupare. Ta en lite närmare titt på den erotiska trenden t.ex. som verkligen växt under flera år. Med mistres-shoppar och koncept, hempartyn, klubbar, workshops och festivaler. Här i Sverige med massor med möjligheter att växa och utbilda sig. Jag skulle kunna fotsätta och beskriva det ytliga uttrycket av produktförpackningar med inspiration av fransk design och Chantal Thomass o.s.v (Vilket jag skulle älska, verkligen. Jag får plocka upp den tråden vid senare tillfälle!)

Det som slår mig är att när strömmen förändras så kan det bli möjligt att se den i ett större sammanhang. Det är som om trenden fungerar som en dörröppnare för andra strömmar. Och tittar vi lite djupare så kan det bli möjligt att se hur den verkar på ett livsförändrande plan. På det hela taget en slags reningsprocess. Och zoomar vi ut igen, en annan vinkel som gör oss till åskådare av en global rörelse med syfte att släppa våra sinnen fria och det bästa av allt. Ingen ”äger” strömmen… ingen är ansvarig… Eller rättare sagt VI äger processen… VI är alla ansvariga. VI alla är de som kan frigöra våra sinnen. Och det riktigt magiska är att se hur dessa strömmar rör sig runt jordklotet. Är det Moder jord som får kundaliniormen att röra på sig? Jag väljer att tro det, inget annat ger mig större mening än den tanken.

I den tanken finns också en djupare förståelse för att vi är en del av en organisk process. Att även då vi i våra dagliga liv knappt ser vägen så är vi en del av något större. Vi är en del av skapelsen och det i sig är stort nog!

Current moves

Shiboribody

To move through trends observing them is something that can be done on many levels. When observing the surface it might look like ”just another playground” for designers, trendsetters and marketing people. Another more or less not-so-interesting concept that someone scribbled down with maybe not purely noble ideals. With a purpose to sell or get that extra piece of the market. That is ONE reality.

What gets me going, about currents becoming trends, is the underlying message that seems to communicate looking into it more deeply. Take a closer look at the erotic trend i.e. a really growing trend for years. With mistress-shops and concept, home parties, clubs, workshops and festivals. In Sweden where I live numerous possibilities to grow and educate. I could go on describing the surface of product design with french design influences from Chantal Thomass (I would love that, really. Let me pick up that thread later on!)

What strucks me is when the current changes you get to see the purpose… the bigger picture. It is as if the trend serves as an opener to other currents. And taking a closer look there you can find really life changing depths. On the whole a cleansing process. Zooming out a little, again you can get another angle and become a witness of a large global movement with a purpose to free our minds and the best of all… Nobody ”owns” it… nobody is in charge! Or rather WE own the process… WE are all in charge. We are all the ones that can free our minds. And the real magic is to see theese currents move around the globe. Is it Mother Earth that makes the kundalini-serpent move? I choose to believe this since no other thought gives me more meaning.

This thought also brings a deeper connection to beeing a part of an organic process. That even when we can hardly see our way we are parts of something bigger. We are a part of creation and this in itself is big enough!