Monthly Archives: januari 2013

Könsneutral kreativitet

DarylBanks2
English version
Idag hade jag tänkt backa i trendrytmen och beskriva lite av de senaste årens erotiska trend och hur den nu tycks föras ihop med de poetiska och romantiska strömningarna. Bland de bilder jag själv fascinerats av under de senaste åren är några väldigt grafiska uttryck av Torontofödde fotografen Daryl Banks.

Det är en serie foton i grafiska mönster och starka färger som han själv kallar Crinoline Flowers.
När jag nu uppdaterar mig på Daryl Banks blir jag helt tagen. Han har valt att i november förra året komma ut som transsexuell. I det modiga steget har han stöd från sin familj även inför det svårigheter som kan bli verklighet.

DarylBanksflowfab_a

I hans senaste blogginlägg läser jag att han nu blir ifrågasatt som frilansande bröllopsfotograf, att bokade uppdrag ställs in p.g.a. hans sexuella läggning. Hur är det möjligt 2013 att människor kan vara så rädda? Vad kan du och jag göra för att förändra?

Jag önskar mig få se mer av Sophia Banks – kanske på Fotografiska?

DarylBanks_polaroid_transfer
”These are some hand made authentic polaroid transfers. These are made with actual film and take a lot more work then just applying an Instragram filter.”

Genderless creativity

DarylBanks2

Today my aim was to go back in time and rhythms of trends. To describe some of recent years erotic trend and how it seems to merge with poetic and romantic currents. Among the pictures that has fascinated me during this time has been a series of photos with a very graphic expression by Torontoborn photographer Daryl Banks.

It´s a series of photos in graphic patterns and strong colours he calls Crinoline Flowers.
Now uppdating on his webbsite and blogg I get stunned. He has this recent november chosen to come out as transgender. In that brave step he is supported by his family to meet obstacles that may follow that decision.

DarylBanksflowfab_a

In his latest bloggpost I read that he is now questioned as a freelance photographer, bookings cancelled due to him being transgender. I ask myself how it is possible that people 2013 can be so afraid? What can we do to change this world?

I wish to see more creative work by Sophia Banks in the near future – maybe at Fotografiska?

DarylBanks_polaroid_transfer
”These are some hand made authentic polaroid transfers. These are made with actual film and take a lot more work then just applying an Instragram filter.”

Visuella intryck – androgynitet

Chéri av Colette
Föreställningen Chéri på Dramaten
Hamadi Khemiri Fotograf: Sören Vilks

English version
Det är så många olika områden nu som liksom smälter samman i min, och kanske din, verklighet, vår kollektiva verklighet. Det gör mig lite förvirrad, var i hela friden börja? Känslan är ändå att jag ska försöka dela vad jag ser. En del trender som pågått länge börjar manifesteras i större utsträckning. Att vara kronologisk och systematisk i mina inlägg känns som en överkurs just nu. Så jag stannar kvar här i mitt feminina space och tillåter mig att vara precis så kaotisk som jag har lust med. Hoppas att du står ut med det…
Och min poäng med det här inlägget hittar du alldeles i slutet – om du hör till den otåliga sorten.

Den senaste månaden besökte jag en teaterföreställning och en dansföreställning. Något som slår mig är att båda föreställningarna har androgyna karaktärer i ledande manliga huvudroller. Teaterföreställningen var Chéri på Dramaten som hade premiär i december. Baserad på en novell från tjugotalet av den franska författarinnan Colette (och Léopold Marchand) som utspelar sig under La Belle Epoque i Paris, Frankrike. Storyns huvudtema är den åldrande före detta kurtisanen Lea som roar sig med sin unge älskare Chéri. Chéri är en mycket vacker vältränad ung man med androgyna drag. Han är också ett mycket ensamt och oälskat barn med smak för dyra sidenpyjamaser och exklusiva plagg. I sin sinnesstämning antingen rasande eller charmerande.

Det handlar i stort om kärlek och åldrande, dekadenta liv, känna sig oälskad och med bindningar i relationer. Allt inslaget i de vackraste dekorationer, tyger, färger och senografi. Det här är La Belle Epoque – den vackra eran under en blomstrande period strax innan andra världskriget bryter ut.

~ · ~

Dansföreställningen var en svensk upsättning av Svansjön. En moderniserad och populariserad version av den klassiska romantiska baletten. Här med svanar klädda i vita pälsjackor istället för svanfjädrar. Som prostituerade och helt beroende av sin hallick. En klassisk romantisk story om äkta kärlek, två själar som möts och en längtan efter befrielse. Den manlige huvudkaraktären prins Siegfried (Robert Malmborg) är en vacker och androgyn varelse. Inte särskilt överraskande med en androgyn prinskaraktär men väldigt uppfriskande att se i en uppsättning som hittat hem till en ungdomlig publik och går för fulla hus sin andra säsong.

Min poäng är, KUL att se androgyna män som visuella förebilder bland yngre män i vår samtid. Och för deras pappor och mammor så att vi alla kan befria oss från den gamla bilden av hur män förväntas se ut eller vara. Kanske är det för lätt som mamma att falla in i den feminina rollen i sig själv när ens egna unga vuxna pojke plötsligt blir en man. Jag hoppas vi får se fler modiga fäder exponera både sin feminina och maskulina sida av sig själva i framtiden. Eller varför inte redan NU?

fur-and-feather

Visual impressions – Androgyny

Chéri av Colette
The play Chéri på The Royal Dramatic Theatre in Sweden
Hamadi Khemiri Photo: Sören Vilks

There are so many areas melting together now in mine and maybe your reality, our collective reality. That makes me a bit puzzled where to start. Still I have a strong feeling to share what I observe. Some trends that has been going on for a long time starts to manifest in a wider scense. To be chronological and systematic in my posts just don´t mix very well with my energy right now. So I will stay in my feminine and be as chaotic as I feel like. Hope you can coop with that…
My point is the last sentences at the bottom – if you´re impatient.

The past month I went to a theater performance and a dance performance. What hits me is both performances having androgyne male characters in leading roles. The theater performance was the play Chéri at Swedish Royal Dramatic Theatre – Dramaten with its premiere in december. Based upon a novel by the french author Colette Marchand (and Léopold Marchand) in the twenties and takes place during La Belle Epoque in Paris, France. The main theme of the story is the aging lead character Lea, retarded courtesan, amusing herself with the much younger lover Chéri. Chéri is a very handsome, young fit man with androgynous appearance. He is also a very lonely unloved child with a faiblesse for expensive silk pyjamas and exclusive outfits. With a mood either furious or charming.

About love and age, decadent lives, feeling unloved and having bondings. All wrapped up in most delicate decorations, fabrics, colours and scenography. This is The Belle Epoque – the Beautiful Era in flourishing times during a period filled with optimism and hope. Before ended by World War 2.

~ · ~

The dance performance was a Swedish set of Swan Lake. A modernised and popularised very cool version of the classic romantic ballet. Here with swans dressed in white fur jackets instead of swan feathers. As addicted prostitutes in the hands of their pimp.

A classic romantic story of true love, the union of two souls and liberation. The lead male character Prince Siegfried (Robert Malmborg)is a beautiful and androgyne being. Not surprising with an androgyne Prince but very refreshing to see in a set that found a youth audience and is soldout its second season.

My point is, HAPPY to see androgyne men being visual role models for younger men of today. And to their mothers and fathers so that we all can free ourselves from the old picture of how men are supposed to look like or be like. Maybe it is to easy as a mother to fall into the feminine role within yourself when your grown-up young boy suddenly becomes a man. I hope to see more brave fathers exposing both their feminine AND masculine part of themselves in the future. Or why not NOW?

fur-and-feather

Rent guld

gold_in_hand

English version
Ett av de riktiga guldkornen jag hittade på min jakt efter guld var ett inslag i programmet Kobra på svenska SVT om etiskt guld. Det är lätt att se på guld som något rent och jungfruligt men det är långt ifrån sanningen.

Titti Bjernér
Den svenska smyckedesignern Titti Bjernér med företaget Ekoguld och butiken Tiny Masters i Stockholm har sedan utbildningstiden ställt utmanande frågor om råvaran och ofta mött både okunskap och motstånd. På sin resa med guldet har hon sedan 2005 valt att jobba med etiskt guld. Den kompromisslösheten och ihärdigheten har belönat henne. Under 2012 lanserade Fairtrade Sverige certifiering för guldsmeder. Titti är den första och enda certifierade Fairtrade guldsmeden i Sverige!

I traditionellt småskaliga och illegala gruvor utan certifiering utvinns guldet med hjälp av starka kemikalier som cyanid och kvicksilver. De starka kemikalierna används för att effektivisera utvinningen av guldkornen ur marken vars ekosystem rubbas. De som jobbar är ofta väldigt unga och varken skyddsdräkter eller masker används. Guldutvinningen leder ofta till kvicksilverförgiftning med nervskador på både vuxna, barn och foster då reningen ofta görs i hemmiljön.

De gruvor som för dagsläget finns med bland Tittis producenter är gruvor i Bolivia och Peru – Cotapata coop i Bolivia och Sotrami i Peru – som har en miljövänlig hantering och rättvisa arbetsförhållanden. Det etiska guldet är dyrare i inköp och råvaran levereras i form av korn vilket är mer tidskrävande att bearbeta.

Gold MeltingEfterfrågan har ökat stadigt trots att slutprodukten är ca 30% dyrare än oetiskt guld. Som kund hos Ekoguld finns också möjligheten att låta bearbeta återvunnet guld om det alternativet känns bättre. Den bearbetningen är också möjlig att, som här, få dokumenterad på bild.

Gold RingJag säger wow, modigt att bryta ny mark och stå för en produkt med både inre och yttre skönhet! Ett mod som också innebär att utsättas för hård kritik och stå stadigt då det blåser. Det engagemanget vill jag se mer av i smyckebranschen och modebranschen över huvud taget. Tänk om en skälig del av hela världens lyxkonsumtion av guld går tillbaka till naturen som så frikostigt delar med sig av sina mest fantastiska och värdefulla gåvor. Även ett litet steg är ett steg i rätt riktning. Vilket blir ditt nästa steg?

Citat av Titti Bjernér hämtat från TV-programmet Kobra om användningen av oetiskt guld:

~ · ~
”När man tänker sig att
väldigt mycket av guld som vi använder går till
vigselringar som en symbol för kärlek
så blir det ju ganska motsägelsefullt…
Det känns inte helt rent.”
~ · ~

Pure Gold

gold_in_hand

One of the real gems I found in my gold prospecting was a feature in the Swedish program Kobra on Swedish television station SVT about ethical gold. Gold is easily taken as pure and virgin although this is not the truth.

Titti BjernérQuestions about the raw gold has since education been a part of the path that the Swedish Jewelry Designer Titti Bjernér at Ekoguld with the shop Tiny Masters in Stockholm, has travelled. Often met by both ignorance and resistance. On her journey with the gold she has since 2005 chosen to use ethic gold. Not to compromise and be persistent has been well awarded. During 2012 Fairtrade Sweden launched certification for Jewelers and Titti is the first one and only Fairtrade certificated Jeweller in Sweden!

In traditionally smallscale, illegal and non-fairtrade mining the gold is extracted with strong chemicals like cyanid and mercury. The strong chemicals are used to extract gold grains from soil more efficiently. In return the ecosystem is disturbed. The workers are often young and there is no use of masks or protective clothing. Gold extraction often leads to mercury poisoning with nerve damage to both adults, children and fetuses when treatment is often done in the home.

Producers among the ones Ekoguld uses at the time are Cotapata coop in Bolivia and Sotrami in Peru which have a more environmentally friendly treatment and with fair working conditions. The ethical gold is more expensive and is delivered as gold grains which takes more time and effort to process. The demand has increased steadily although it makes the final product about 30% more expensive.

Gold MeltingFor the customer there is always the alternative at Ekoguld to use recycled gold if that is more convenient and it is also possible to get a photo documentation of the process.

Gold RingWow, isn´t that brave to break new ground and dedicate oneself to something with both internal and external beauty! A braveness that sometimes also means being exposed to harsh criticism and to stand strong when the wind blows. That is a kind of engagement one would like to see more often in the jewelry and fashion industry as a whole. What if a reasonable share of the luxury consuming of gold went back to nature? A nature that so willingly shares her most delicate and valuable gifts. Even a tiny step is a step towards a better future. Which is your next step?

A quote by Titti från the TV program Kobra about the use of non-ethic gold:

~ · ~
”When you think of how much of the gold
we use to produce wedding rings as a symbol of love…
then it becomes pretty contradictory…
It does not feel completely pure.”
~ · ~

Med smak för guld

PaladoroByzantinsk emaljmålning ”Kristus allsmäktige ” från altartavlan Pala d´Oro i Markuskyrkan i Venedig, Italien.
English version
Du har säkert märkt det. Allt guld som virvlat omkring i vår omgivning de senaste åren. Visuellt påtagligt i modevärlden och inom inredning. Plötsligt fanns det överallt och jag har sett mig själv en liten bit i taget transformeras från silver till guld. Det fanns ett sug efter guldet och en dragningskraft i det svår att motstå. Inga överdrifter, en ekologisk ögonskugga, en bit sidentyg, en ny syn på smycken jag fått av mamma. Allt inom räckhåll.

Gold Necklace Brasilia I en tid då våra ekonomiska värdegrunder och system ifrågasätts, råvarupriser blir hårdvaluta (omdiskuterat) och priset på ädelmetaller stiger kraftigt, känns det spännande att observera hur en guldtrend breder ut sig. Liksom väver ett mönster av solid guldmetall för att motverka/balansera en struktur av sönderfall.
Guldhalsband Brasilia

Slingrande i ornamenterad bysantinsk mönstertradition, mjuka harmoniska former eller platta utskurna mönster med inspiration av symmetriska islamska mönster. Som en grid, en matris som håller ihop en värld som är i rörelse. Slingrande som ormen i paradiset eller kundaliniormen – symbolen för gudomlig livskraft och sexualitet. Ett nytt fundament eller ett stängsel som försöker avgränsa det ena från det andra? Det onda från det goda, det lustfyllda från det återhållsamma? Jag väljer att se det som en påminnelse om ett heligt liv som omfamnar både ljus och mörker. Vår sista oförbrukade guldreserv i oss själva som behöver släppas fram i ljuset, bli en tillgång för varje levande varelse och inte längre leva en undanskymd tillvaro.
Gold Earrings
Jag tänker också på guldet som en historisk maktsymbol och individens längtan efter frihet. Som kan skapas genom att återta symboliken och själv erövra makten. Göra den till var mans/kvinnas ”självklara egendom”. Har stillsamt observerat modevärldens frossande i guld de senaste säsongerna. Med kunglig anknytning genom val av fotomiljöer och accessoarer. Kraften i tanken att föreställa sig hur folket belägrar de kungliga palatsen och draperar sig i gardiner av guldbrokad och smyckar sig med riksregalier och kronjuveler…!!!!
Mycket exklusiva örhängen Örhängen i guld och diamanter från Loree Rodkin.

Yes, we´ll walk in fields of gold!

A Taste of Gold

PaladoroByzantine enamel ”The Almighty Pantokrator Christ” from the altarpiece Pala d´Oro in the Basilica di San Marco in Venice Italy.

You simply must have noticed. All the gold whirling around us recent years. Visually apparent within fashion and interior design. Suddenly all over the place and I have found myself, bit by bit, transforming from silver to gold. There was a craving for and an attraction in gold hard to resist. No exaggeration, an organic eye shadow, a piece of silk, a new vision of jewelry given to me by mom. Everything within reach.

Gold Necklace Brasilia In times when economic values and systems are questioned, commodity prices seems to become hard currency (or at least discussed as such). It´s interesting to see this golden trend spreading all over. Like a huge web of solid gold metal to counter/balance a structure of decomposition.
Golden Necklace Brasilia

Circling in ornamented byzinthian tradition of patterns, soft organic shapes or flat cut patterns inspired by Islamic patterns. Like a horisontal grid, a matrix holding a world in motion. Circling like the serpent in paradise or as the kundalini serpent – the symbol of divine life force and sexuality. A new ground or fence trying to keep one side from the other? The evil from the good, the pleasurable from the restrained? I choose to see it as a reminder of a sacred life embracing the both light and dark. Our last unused gold reserve that need to be brought to light, be an asset to every living being and no longer live a modest life.
Gold Earrings
I am also thinking of gold as a historic symbol of potency and the individuals longing to regain liberty. As can be created through regaining that symbolism and conquer authority. Make it every man and womans ”own property”. Silent observing fashion designers reveling in gold recent seasons. With a royal touch through choice of photo environments and accessories. The powerful thought in imagining how people besiege the royal palaces, drapes themselves in curtains of gold brocade and adorn with regalias and crown jewels…!!!
Very exclusive earrings Golden Earrings from Loree Rodkin.

Yes, we´ll walk in fields of gold!

Are you a rebel?

Void
Has it occured to you we are in the progress of a revolution? Numbers of people experiencing big changes in their lives? Momentous events in various large scale that signals our entry to a new era? It´s been specifically obvious recent years growing from personal seeking to becoming a powerful collective and global movement. A time current.

Fleur de LysThe french lily showed up one day in december of 2012 – La fleur-de-lys. A white (here a black graphic version) stylized lily with roots from from the East and the Byzantine Empire. Later on a heraldic symbol used on shields by Louis VII. In the Christian tradition associated with the holy trinity – the father, son and holy spirit and with Mary. A symbol of virginity that lost its virginity through abuse of power in the former kingdom of France. Replaced after the French Revolution by the Tricolor but still a strong symbol of power and purity.

Words like governance, rebellion and purity seems adequate in this context. I feel strongly this revolution is manifesting in our new common reality. In your reality, as you perceive it now. With soul and heart as only weapons. The new era is here – whatever you choose to call it. The New Age, The Golden Age or The time of Now. Beyond belief systems and boundaries.

It´s a friendly kind of revolution thanks to the revolution of yoga and mindfulness. Teaching us to discover new depths soul- and bodywise. Giving us the strength and open minds to receive in clarity. The food revolution – open minds and bodies longing for clean and pure food in harmony with nature. Food as our new medicine. The sexual revolution and tantra deepening our awareness and opens doors to enclosed spaces. The revolution of the heart.

This new open mind dares to question old structures and no areas are left untouched. Politics, economy, global resources… The global cleansing is flowing from the only source. Our own Mother Nature. The female energy needs to be balanced worldwide and SHE leads us. The intuitive feminine energy knowing what is right and shows the way to creative life force. As can be shaped in many ways. Through inward listening and resting in her we let the antithesis, the masculine energy be in it´s power. In every man and woman, in solitude and togetherness. Both energies in balance, yin and yang, earth and heaven.

A digitally overloaded mind, due to the copyright revolution and digital revolution, looking for it´s opposite. Finding it in the Void – from beyond overloaded to open and receiving. Where it can rest with ease from anxiety and copying. The authentic expression.

Right now we´re rocked into this epmty space – by the void itself! So gently rocked into this peace, to the core, mine and yours. In this new space where we can find completely new pathways created by ourselves. Our newborn and opened minds are sensitive receivers of condensations and rarefactions embodied through perceptions of sound, light and shapes. Both non-physical and physical. My own experience is that only through connecting to the void one gets in touch with natural origin and unity consciousness.

So as we speak, the revolution creates itself right out of the void itself. With YOU as a cocreator.

Vive la (R)Évolution!